"Ραντεβού στα δικαστήρια"
Τι απαντάει ο «Ημερήσιος» στο Δήμο Κεφαλονιάς
08/09/2017 | 19:33

Καταρχήν ψυχραιμία παιδιά …που θα έλεγε και ο αξέχαστος Κηλαηδόνης!

Ένα–ένα…

  1. Ισχυρίζεται η ΔημοτικήΑρχήδιάτουγραφείου Επικοινωνίας»: «Ουδέποτε ο ΔήμοςΚεφαλλονιάςωςδιάδοχοςτου πρώηνΔήμου Παλικής, αποδέχθηκετον περιορισμότωνδικαιωμάτωντουστολεγόμενο «ΞενοδοχείοΤυπάλδου» ή κατάτοορθότερο «Σικυών μπητς Α.Ε.» και οποιοσδήποτεισχυρίζεται το αντίθετοψεύδεται συνειδητά και συκοφαντείτοΔήμοΚεφαλλονιάς».

Να δούμε ποιος ψεύδεται λοιπόν.

Ο δήμαρχοςΑλέξανδρος Παρίσηςέστειλετο υπ’ αριθμ. 11316/2017 έγγραφόστο ΥπουργείοΟικονομικών και την ΑποκεντρωμένηΔιοίκηση

στις21 του περασμένου Απριλίου ναι ή όχι;

Βεβαίως!

Τι ζητάει να μάθει ο δήμαρχος από την αρμόδια για την υπόθεση Δ/νσηΚοινωφελώνΠεριουσιών (αντιγράφουμε αυτολεξεί):

«Υπάρχει η δυνατότητα να αποδεχθούμετις 14.574 μετοχές επί συνόλου 55.500 και όχι επί συνόλου 17.500 χωρίς να είναι απαραίτητη η εκδίκασητης υπόθεσης, κατοχυρώνοντας μετοντρόπο αυτό ο Δήμος μας τον αριθμότωνμετοχών, πουσυνομολογεί και η εταιρία, η αξία των οποίων ανέρχεται σήμερα στο ποσότου 1.040.583,6 ευρώ».

Από κανένα σημείο του παραπάνω εγγράφου του Δημάρχου δεν προκύπτει ο ισχυρισμός που διατυπώνεται στην απάντηση του γραφείου Επικοινωνίας του Δήμου, πως: «απλά ερωτά (ο Δήμαρχος) την ιεραρχικά προϊστάμενη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου Δυτ. Ελλάδος και Ιονίων Νήσων και το Υπουργείο Οικονομικών εάν είναι δυνατόν να κατοχυρωθεί άμεσα τουλάχιστο ντο 25%, ώστε αυτό να παγιωθεί πέρα πάσης αμφιβολίας, και εν συνεχεία να εξελιχθεί κανονικά η αντιδικία για το υπόλοιπο 50% το οποίο αμφισβητούν οι αντίδικοι του Δήμου Κεφαλλονιάς».

Τα ισχυριζόμενα σήμερα εμφανίζονται για …πρώτηφορά.

  1. Ισχυρίζεται η ΔημοτικήΑρχήδιάτου «γραφείου Επικοινωνίας»: «ΤοΚοινωφελέςΙδρυμα μετην επωνυμία «Κληροδότημα Αφών Σ. Τυπάλδου» ουδεμία σχέσηέχειμετολεγόμενο «ΞενοδοχείοΤυπάλδου» (Σικυών μπητς Α.Ε.) καθώςοιμετοχέςτου ανωτέρωξενοδοχείουδενσυμπεριλαμβάνονται σεοτιδήποτε αφοράστο «Κληροδότημα Αφων Σ. Τυπάλδου.Είναι αστεία αλλά και θρασύτατα παραπλανητική η προσπάθεια σύνδεσηςδύοάσχετωνζητημάτων και κληρονομιώνμόνο και μόνογια να δοθεί η ψευδήςεντύπωση πωςτάχα ο ΔήμαρχοςΚεφαλλονιάς Α. Παρίσης… «ήξερε» για το «Σικυών μπητς Α.Ε.» επειδήήταν στο Δ.Σ.του «ΚληροδοτήματοςΑφων Σ. Τυπάλδου».

Να δούμε ποιος «προσπαθεί να δοθείψευδήςεντύπωση».

Και επειδήτοΓραφείο Επικοινωνίας τουΔήμουμιλάειγενικά και αόριστα, θα πρέπει να διευκρινίσουμεσεό,τι αφοράτον «Η»:

Ας υποδειχθεί ΕΝΑ σημείοτουχθεσινούδημοσιεύματοςτου «Η» στο οποίοέγινεσυσχετισμόςτουΚληροδοτήματοςμετηντουριστική επιχείρηση.ΕΝΑ όχι ΔΥΟ.

Απλά καταλήγουμεστολογικότατοσυμπέρασμα:

«Είναι αδύνατοντων αδυνάτων ο Δήμαρχος να συμμετείχε από την αρχήτηςθητείας του και μάλιστα ως πρόεδροςστοΚληροδότημα ΑδελφώνΤυπάλδου και να δηλώνειότιδενγνώριζετίποτεγια τηνΔωρεάΤυπάλδου»!!!

Όλα τα υπόλοιπα που αναφέρονται στην απάντηση της Δημοτικής Αρχής και για το συγκεκριμένο θέμα απλά δείχνουν πως …«όποιοςέχειτηνμύγα, μυγιάζεται»!

  1. Ισχυρίζεται η ΔημοτικήΑρχήδιάτου «γραφείου Επικοινωνίας»:

«Ο ΔήμοςΚεφαλλονιάς από τηστιγμή πουενημερώθηκε από την ΑποκεντρωμένηΔιοίκησηΠελ/σου, Δυτ.Ελλάδος και ΙονίωνΝήσων, έκανεμέσα σε 1,5 περίπουχρόνουόσα δενείχαν κάνει, αν και όφειλαν, επί μακράσειράετώνοιιθύνοντεςτου πρώηνΔήμου Παλικής.Άρα είναι πραγματικάεκτόςλογικής να εγκαλείται για δήθεν αδράνεια και αδιαφορία η παρούσα ΔημοτικήΑρχή…». (Σημείωση «Η»: Οι υπογραμμίσειςδικιές μας».

Ξέχωρα από το πότεέλαβε γνώση η δημοτική αρχήγια τηνΔωρεάΤυπάλδου (συνιστούμε περί αυτού …υπομονή και ψυχραιμία) θα θυμίσουμεκάποιεςημερομηνίεςγια να δούμε πόσοισχύουν τα πομπώδη «από τηστιγμή πουενημερώθηκε» και «είναι εκτόςλογικής να εγκαλείται για δήθεν αδράνεια και αδιαφορία».

Στις 15/5/2015 μετο αριθ. πρωτ. 18396/334/2015 έγγραφοτης η ΑποκεντρωμένηΔιοίκησηςΠελοποννήσου, ΔυτικήςΕλλάδας και Ιονίου-Δ/νσηΚοινωφελώνΠεριουσιώνζητάει από τονΔήμοΚεφαλονιάςστοιχεία για τηνκληρονομιά.

Πότε απάντησε ο ΔήμοςδιάτουδημάρχουΑλέξανδρου Παρίση;

Μετά από …εννιάολόκληρουςμήνεςστις 17/2/2016 μετο 32499/2016 έγγραφότου!!!

Στις 14/7/2016 η Οικονομική Επιτροπή μετην 195/2016 απόφασήτηςεγκρίνει «Τηνάσκηση αίτησηςενώπιοντουΕφετείου Πατρώνμετηνεκούσια δικαιοδοσία για ερμηνεία τηςδήλωσης βούλησηςτουδιαθέτη αείμνηστου ΣπυρογεράσιμουΤυπάλδος ή Τζάνη».

Πότε κατατέθηκε η αίτηση;

Μετά από …πέντεμήνεςστις 21/12/2016!!!

Η ΔημοτικήΑρχήισχυρίζεται ότιέλαβε γνώσητηςΔωρεάςΤυπάλδουμετοέγγραφοτης Αποκεντρωμένης 18396/334/2015 πουεστάληστις 15/5/2015.

Πότε αντιλήφθηκετην πολυπλοκότητα της υπόθεσης και αποφάσισε να την αναθέσεισεεξειδικευμένουςδικηγόρους;

Μετά από …27 ½ μήνεςστις 30/8/2017!!!

Όταν μετην 212/2017 απόφασητηςΟικονομικής Επιτροπήςεγκρίθηκε «η ανάθεσησύνταξηςμελέτης-έκθεσηςγια την υπόθεσητηςδημόσιας διαθήκηςτου αποβιώσαντος ΣπυρογεράσιμουΤυπάλδου ή Τζάνηστα δικηγορικάγραφεία Αθηνών: Κ. Μ. Πετούμενος και Κ. Π. Μηχιώτης (ΚΜΡLaw) τα οποία διαθέτουντηνειδικήγνώση και εμπειρία και θα μελετήσουν επισταμένωςτην υπόθεσηγια να αποφανθούνσχετικά».

Αν τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν πως «είναι εκτός λογικής να εγκαλείται (η ΔημοτικήΑρχή) για δήθεν αδράνεια και αδιαφορία», τότε …ΝΑΙ! «Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ» μετά από τόσα χρόνια συνεπούς δημοσιογραφίας «είναι εκτός λογικής»…

Υ.Γ.:Όσον αφοράτις απειλές και σεό,τι αφοράτον «Η», θα απαντήσουμε όπως ξεκινήσαμε αυτή την απάντηση …«Ψυχραιμία παιδιά»!

ΡΟΒΙΝΣΩΝ ΚΡΟΥΣΣΟΣ