ΠΙΝ: Διαγωνισμός για αντιπλημμυρικά έργα στην Ιθάκη
04/10/2018 | 16:33

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ», με προϋπολογισμό 100.000,00 € με ΦΠΑ Το έργο εντάσσεται στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45246400-7 Αντιπλημμυρικά Έργα. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Προβλέπονται αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες.

Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης παρέχονται μέχρι τις 25/10/2018.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήµατος του διαγωνισμού του έργου: 75513

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγοριών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτά (7) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.613,00 €, με ισχύ τουλάχιστον μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που περιλαμβάνει το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ» µε Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000 και υπόκειται στους όρους που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ