Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ
70 θέσεις εργασίας για ανέργους
Κοινωνία
30/01/2014 | 19:52

Σας γνωρίζουμε ότι η  Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δράσεις για την Εργασία στην Αττική – ΔΡΑΣ.Ε.», στην οποία συμμετέχει το Οικονομικό Επιμελητήριο, υλοποιεί την Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για τη Δραστική Ανάπτυξη της Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής», στα πλαίσια του Προγράμματος «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας». Φορέας Διαχείρισης της Πράξης είναι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Ως περιοχή παρέμβασης της Πράξης έχει οριστεί η Περιφέρεια Αττικής.

H A.Σ. ΔΡΑΣ.Ε. είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους Εταίρους:

Συντονιστής Εταίρος

Career Gate Test

Εταίροι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟΣ

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Π-consulting (Εταιρεία Συμβουλευτικής)

Στόχος της Πράξης είναι η κατάρτιση και συμβουλευτική εβδομήντα (70) άνεργων πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ οικονομικών σχολών, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν το επάγγελμα του Λογιστή / Ορκωτού Λογιστή και να αποκτήσουν στο μέλλον τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος. Επιπλέον στόχος είναι η εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης για τους ωφελούμενους, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης τους, είτε μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, είτε μέσω της ίδρυσης νέας επιχείρησης.

Οι εβδομήντα (70) άνεργοι που θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις:

1.         Κατάρτιση

Η κατάρτιση θα είναι διάρκειας 125 ωρών (θεωρία και πρακτική) και θα έχει ως εκπαιδευτικό αντικείμενο την «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

2.         Συμβουλευτική

Στα πλαίσια της Συμβουλευτικής πρόκειται να γίνουν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους ωφελούμενους στα ακόλουθα αντικείμενα:

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων που θα απασχοληθούν,

Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τους ωφελουμένους που θα αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα,

Συμβουλευτική παρακολούθησης των ωφελουμένων μετά την ένταξη σε θέσεις εργασίας,

Ειδική υποστήριξη και συμβουλευτική για τους ωφελουμένους που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις ή θα δημιουργήσουν επιχείρηση

Τα οφέλη που θα προκύψουν για τους συμμετέχοντες στην Πράξη είναι τα ακόλουθα:

Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμα του Λογιστή / Ορκωτού Λογιστή και να αποκτήσουν στο μέλλον τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος,

Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις,

Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων σε θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, την αντιμετώπιση εργασιακών θεμάτων κλπ,

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τους ωφελούμενους που θα δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.      Κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ), οικονομικής κατεύθυνσης ή κατέχουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.

2.      Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση  υποψηφιότητας στα  ακόλουθα σημεία:

Γραφείο Ενημέρωσης της Α.Σ.

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Διεύθυνση:                     Μητροπόλεως 12-14, ΤΚ 10563, Αθήνα(4ος  όροφος , γραφ. 48)

Τηλέφωνο:                      210.32.24.588

Fax:                                210.52.27.300

Ώρες Εξυπηρέτησης:       09:00 – 14:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)

E-mail:                            vbouss@oe-e.gr

Υπεύθυνη:                      Μητσάκη Δήμητρα

Έδρα Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Διεύθυνση:                     Βερανζέρου 31, ΤΚ 10432, Αθήνα

Τηλέφωνο:                      210.52.22.847

Fax:                                210.52.28.000

Ώρες Εξυπηρέτησης:       09:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)

E-mail:                            info@drase.org

Υπεύθυνη:                      Γκοργκόλη Μαρία

Επίσης, τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένα και στο portal της Αναπτυξιακής Σύμπραξηςwww.drase.org, όπου βρίσκεται αναρτημένη και η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ιδιοχείρως την Αίτηση Συμμετοχής και τα δικαιολογητικά τους καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από την Τρίτη 28/01/2014 έως την Τρίτη 11/02/2014.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Γεώργιος Ι. Κυδωνάκης

ergasia

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ