Με 28 θέματα να περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ
Πολιτική
02/07/2013 | 21:01

Η 17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 04-07-2013 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 16oυ/20-06-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 3o:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 10o: Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 11o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», αναδόχου:  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 12o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Τοπικές Βελτιώσεις Επαρχιακής Οδού Πισαετός-Βαθύ», προϋπολογισμού 150.000,00€  με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 13o: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 14o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την κάλυψη (ζωντανή μετάδοση) των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων έτους 2013 μέσω Διαδικτύου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 15o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα αποτελέσματα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για την Π.Ε. Κέρκυρας για το έτος 2013, προϋπολογιζομένης αξίας σαράντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (€ 40.300,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 16o: Ανάθεση υπηρεσιών διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας και της τουριστικής προβολής της Π.Ε. Κέρκυρας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2013 – έγκριση όρων σύμβασης.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 17o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την κατακύρωση του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την «Προμήθεια εγκεκριμένων σκευασμάτων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας»

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 18o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την κατακύρωση του διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας»

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 19o: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕ Ζακύνθου σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου και της τουριστικής προβολής της Π.Ε. Ζακύνθου του έτους 2013.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 20o: Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης του  διαγωνισμού για την προμήθεια εγκεκριμένων σκευασμάτων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προϋπολογισμού  27.000,00  €, συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 21ο: Έγκριση διόρθωσης της υπ. αριθμ. 255-11/26-04-2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 22o: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών για τις ανάγκες του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής και Ανάδειξης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας», σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α).

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 23o: Έγκριση πρακτικού Νο 1/16-05-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε ευρώ, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” για το έργο με τίτλο: “Δημιουργία ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών-Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία” (Development of an Environmental – Meteorological Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy-project, Acronym DEMSNIISI)», προϋπολογιζομένης αξίας εξήντα οκτώ  χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€68.500,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 24o: Έγκριση πρακτικών Νο 1/17-05-2013 και Νο 2/24-05-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε ευρώ, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»  για το έργο με τίτλο: “Δημιουργία ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών-Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία” (Development of an Environmental – Meteorological Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy-project, Acronym DEMSNIISI)», προϋπολογιζομένης αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€48.800,00)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 25o: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης Νο1/23-05-2013, Νο 2/31-05-2013 και Νο3/20-06-2013 της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή για επιλογή αναδόχου για το έργο: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία σταθμού προσθαλάσσωσης- αποθαλάσσωσης (υδατοδρομίων) υδροπλάνων (ΣΠΑΥ) που εντάσσεται στο έργο με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Υδροπλάνων στην Αδριατική (Αdri-SEAPLANES)” στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας IPA Adriatic 2007-2013», προϋπολογιζομένης αξίας εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€62.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 26o: Έγκριση πρακτικών Νο 1/5-6-2013 και Νο 2/14-06-2013  της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές  με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή για επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της Δράσης 2.1 “Προβολή” του Πακέτου Εργασίας 2 “Πληροφόρηση και Δημοσιότητα” και για την υλοποίηση της Δράσης 4.1 “Ημερίδα περιβαλλοντικής διαχείρισης” του Πακέτου εργασίας 4 “Προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος” του Προγράμματος «INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING NETWORK», που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 προϋπολογισμού 45.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με Κ.Ε. 2012ΕΠ32280028 της ΣΑΕΠ 3228.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 27o: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής Νο 16/ 29-05-2013, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμών για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου: «V.I.S (Valorization of common Identity around the Stone) (Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την Πέτρα)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 28o: Aκύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 3ου υποέργου της πράξης: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ TA ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ, ΣΟΥΗΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΚΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.000,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ, ΣΟΥΗΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΚΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.650,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Με συνολικό προϋπολογισμό 63.529,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και κωδικό έργου 2012ΕΠ02280009.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer