Της Αλεξάνδρας Λάντου
Η συμβολή του φυσικού στοιχείου, της τοπικής παράδοσης και παραγωγής στη βιώσιμη ανάπτυξη της Κεφαλονιάς
Κοινωνία
14/04/2011 | 13:02

Η νέα αντίληψη για την  αειφόρο ανάπτυξη θεωρεί σημαντικό να διαφυλαχτεί και να αναδειχθεί το περιβάλλον με την ευρεία έννοια του όρου. Πρέπει επομένως να προστατευτούν και να προβληθούν όχι μόνο τα τοπία και οι φυσικοί χώροι άλλα επίσης οι φυσικοί πόροι, η οικοδομημένη κληρονομιά (αρχιτεκτονική, ιστορική κ.λ.π.) οι πολιτιστικές, κοινωνικές και λαϊκές παραδόσεις, η ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και να αποτελέσουν το έναυσμα για δραστηριότητες   που συμβάλλουν στην οικονομική μας ανάταση.

Απαραίτητα για το σκοπό αυτό είναι:

 • Η ενεργός συμμετοχή των ανθρώπων της υπαίθρου, για τους οποίους γίνονται προσπάθειες κινητοποίησης, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής τους.
 • Ο ολοκληρωμένος και πολυτομεακός σχεδιασμός, με παράλληλη διασύνδεση των ενεργειών μεταξύ τους.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό ή διακρατικό επίπεδο που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια κάθε περιοχής και της οικονομίας της.
 • Η νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη της υπαίθρου, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από δράσεις που στοχεύουν στην πολυαπασχόληση και στην πολλαπλή δημιουργία εισοδήματος από εναλλακτική ή συμπληρωματική απασχόληση.
 • Ένας δυναμικός μηχανισμός που στηρίζεται στην δυνατότητα διατύπωσης και υλοποίησης κοινών συμφωνιών με στόχο τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Η προοπτική του εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ίδια τη δυναμική που μπορεί να  δημιουργηθεί στο εσωτερικό του και δεν μπορεί να επιβληθεί εξωγενώς. Οι κανόνες και οι προδιαγραφές που κοινά συμφωνούνται πρέπει να αποτελούν κατά κύριο λόγο αντικείμενο αυτοπειθαρχίας των μελών του.

 Μια καλή πρόταση αναπτυξιακού σχεδιασμού πρέπει να βασίζεται στον  μηχανισμό εθελούσιας κοινής συμφωνίας των εμπλεκομένων επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών για τον προσδιορισμό ελάχιστων προδιαγραφών αλλά και ανώτερων διαβαθμίσεών τους, με στόχο τη διαφύλαξη και συνεχή βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων.

Θεμέλιο μιας υγιούς και βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας είναι η συνδυαστική ανάδειξη των φυσικών μας πόρων, της πολιτιστική μας κληρονομιάς, της τοπικής μας παραγωγής και του τουρισμού.

 Οι προτάσεις μας θα έχουν σαν στόχο την προώθηση ενός μοντέλου ολοκληρωμένης ανάπτυξης χρησιμοποιώντας ως θέμα κινητοποίησης του τοπικού δυναμικού τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και τον πολιτισμό, νοούμενα και τα δύο με την ευρύτερη δυνατή έννοια.

Τούτο σημαίνει ότι οι δράσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την ανάγκη ανάδειξης σημαντικών στοιχείων του περιβάλλοντος, της παράδοσης και του τοπικού πολιτισμού, αλλά και να τα εντάσσουν μέσα σε ένα δυναμικό πλαίσιο κινητοποίησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, τόσο των ιδιωτών όσο και των συλλογικών φορέων

Η περιοχή της Κεφαλονιάς και Ιθάκης έχει πολλές δυνατότητες που περιμένουν να αξιοποιηθούν από τις παραγωγικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα. Η συντήρηση των παραδοσιακών δομών στην παραγωγή και τον τρόπο ζωής έχουν προστατεύσει σημαντικά τα νησιά από την ομογενοποίηση του σύγχρονου μαζικού πολιτισμού των πόλεων.

Οι δράσεις θα έχουν θεματικό χαρακτήρα και θα προωθήσουν επενδυτικά πιλοτικά σχέδια για τις περιοχές υλοποίησής τους.

Ένας επιπλέον βασικός άξονας  είναι η αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την ευρεία έννοια του όρου. Θα πρέπει να επιχειρηθεί η ανάδειξη όχι μόνο του μνημειακού πλούτου αλλά και άλλων αναπόσπαστων στοιχείων του τοπικού πολιτισμού, υλικού ή μη. Έτσι οι δράσεις που θα υλοποιηθούν δε θα λειτουργήσουν μόνο υποστηρικτικά στην απλή γνωριμία με τον φυσικό και ιστορικό πλούτο μιας περιοχής, αλλά θα αποτελέσουν το δίκτυο μέσω του οποίου θα αναδεικνύονται και θα ενσωματώνονται οι διάφορες επιμέρους παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής μέσα σε ευρύτερα σύνολα, ώστε να αποκτούν άλλη δυναμική.

Έτσι προωθείται η ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής που αποτελείται από το αξιόλογο φυσικό και πολιτισμικό της περιβάλλον μέσω της αειφόρου αξιοποίησής του με βάση ένα σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης.

Με άλλα λόγια, μπορεί να θεωρηθεί ότι στόχοι της παραπάνω ενέργειας είναι η μετατροπή των περιοχών  που διαθέτουν στοιχεία φυσικής ομορφιάς, παραγωγής, πολιτισμού σε πόλους έλξης επισκεπτών, η διαφοροποίηση της αγροτικής φυσιογνωμίας της περιοχής, η ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και σαφώς η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, μέσω της αξιοποίησής του και της ευαισθητοποίησης του κοινού.

Σ’ αυτό το πλαίσιο,, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι αρχές της θεωρίας της αειφόρου ανάπτυξης, ώστε οι προτάσεις που θα προαχθούν να έχουν ως στόχο:

–          την εφαρμογή των έργων ανάπτυξης μόνο όταν και όπου δεν υποβαθμίζεται η ποιότητα της περιοχής,

–          την προστασία των πόρων που αποτελούν τη βάση της φυσιογνωμίας μας και τα θεμέλια μιας υγιούς αναπτυξιακής πορείας,

–          τον τουρισμό που διαμορφώνεται εξελικτικά σε συμφωνία με τις ιδιαιτερότητες του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου,

–          την ανάπτυξη υπηρεσιών που προάγουν την τοπική περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά.

Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι ένα σωστά οργανωμένο δίκτυο Περιβάλλον-Παραγωγή- Πολιτισμός-Τουρισμός στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής. Διευρύνει τους στόχους και τον προσανατολισμό στους παραγωγικούς τομείς και αναδεικνύει την φυσιογνωμία και το πολιτισμικό προφίλ των νησιών μας

Βασικός στόχος για την ανάπτυξη μας θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων (φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον) σε συνδυασμό με τη διαφήμιση, τη δημιουργία εγκαταστάσεων και υποδομής, την αρμονική συνεργασία των παραγωγικών κλάδων αλλά και του τουρισμού  με τις άλλες δραστηριότητες, τη διατήρηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς των ευαίσθητων περιοχών κ.α.

Ο Νομός Κεφαλληνίας και Ιθάκης είναι ένας νομός ιδιαίτερα προικισμένος από τη φύση αλλά και με μακραίωνη ιστορική διαδρομή.

Οι τομείς  που θα μπορούσαν παραγωγικά να αναπτυχθούν σε συνδυασμό με το δίκτυο περιβαλλοντικών και πολιτιστικών διαδρομών και τοπικής παραγωγής είναι οι εξής:

 • Το οικολογικό μας προφίλ.
 • Η θρησκευτική μας κληρονομιά.
 • Στις νέες οικονομικές δραστηριότητες που απαντώνται στα νησιά μας.
 • Τα προϊόντα της τοπικής παραγωγής μας οίνος, τυρί, μέλι ,λάδι, γλυκίσματα χειροτεχνήματα, είναι τομείς που μπορούν να μας στηρίξουν αναπτυξιακά με στοχευόμενη παραγωγή , οργανωμένες μονάδες, κατάλληλη εκπαίδευση και ενστερνισμό μιας γενικότερης φιλοσοφίας που να αφορά σε σωστές παραγωγικές μονάδες, μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, ποιοτικοί έλεγχοι,  συσκευασία , τυποποίηση, οργανωμένη διακίνηση και εμπορία
 • Ο σπηλαιολογικός μας πλούτος.

Εναλλακτικές δραστηριότητες άσκησης και ψυχαγωγίας.

 • Η ιστορική, καλλιτεχνική και πνευματική κληρονομιά της περιοχής  μας αλλά και με τις σημερινές πολιτιστικές της προτάσεις. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη πλούσιες σε πολιτιστικές αναφορές του χτες, του σήμερα και του αύριο συνιστούν γόνιμο έδαφος πολιτισμικής ανάτασης.
 • Η επιστημονική έρευνα και αναζήτηση.
 • Ο Τομέας της παράδοσης, με τα έθιμα ,τις χαρακτηριστικές εορτές, τους χορούς , την μουσική και την γαστρονομία που χαρακτηρίζουν τον τόπο μας και συνθέτουν την ταυτότητα μας, μπορούν να αποτελέσουν την βάση και το εφαλτήριο δράσεων, επενδύσεων και σχεδιασμών κοινής ωφελείας, με σημαντικό οικονομικό έρεισμα για τα νησιά μας.

 

Οι νέες προτάσεις οφείλουν να είναι αυθεντικές και τελικά βιώσιμες, στο βαθμό που θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν και να προβάλλουν τα στοιχεία που κάνουν τα νησιά μοναδικά, τον πολιτισμό που είναι διάχυτος σε κάθε γωνιά.

Το προτεινόμενο αναπτυξιακό μοντέλο σημαίνει για τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες:

 • Προσέλκυση επισκεπτών υψηλού επιπέδου. Υπολογίζεται ότι οι νέες μορφές τουρισμού αφορούν τουλάχιστον 20 εκ. τουρίστες μεσαίου ή ανώτερου εισοδήματος, με ετήσια αύξηση της ζήτησης κατά 10% το χρόνο.
 • Αυξημένη κατά κεφαλήν δαπάνη μέσα από τη σύνδεση της αγοράς με την εγχώρια προσφορά. Για παράδειγμα, μπορεί να προωθηθεί η τοπική αγροτική παραγωγή μέσα από ειδικά ελκυστικά προϊόντα τοπικής τουριστικής κατανάλωσης. Στον τομέα της μεταποίησης μπορούν να προωθηθούν σε πόλους πολιτισμικού ενδιαφέροντος όπως σε μουσεία, συλλογές και εκθέσεις προϊόντα τοπικής βιοτεχνίας και καλλιτεχνικής χειροτεχνίας, και είδη λαϊκής τέχνης.
 • Δημιουργούνται επιχειρηματικά κίνητρα συσχετιζόμενα με την παράδοση
 •  Δημιουργείται αγορά που αξιοποιεί το τοπικό κεφάλαιο όλο το χρόνο.
 • Παροχή δυνατοτήτων για αυξημένη συμμετοχή της μικρομεσαίας ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην παραγωγική δραστηριότητα αλλά και ανάληψη πρωτοβουλιών από την τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Δημιουργούνται νέα επαγγέλματα.
 • Η έκταση του Νομού είναι μεγάλη και κάθε τμήμα του έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία και προσδίδουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα στο υπό ανάπτυξη πλαίσιο .

Αναλυτικά οι φυσικές, πολιτιστικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής είναι οι εξής:

Þ          Υπάρχει ήδη ενεργή και αυξανόμενη ζήτηση για θεματικές δράσεις στο Περιβάλλον και τον Πολιτισμό.

Þ          Η διαμόρφωση διεθνούς τάσης,  οδηγεί προς την κατεύθυνση της φιλοσοφίας της πλήρους αξιοποίησης των χαρακτηριστικών κάθε περιοχής και κατά συνέπεια ενισχύει την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου  στην παρούσα εισήγηση σχεδίου.

Þ          Η αυξημένη εγχώρια και διεθνής ζήτηση προϊόντων ποιότητας – βιολογικών προϊόντων και η θεσμική κατοχύρωση των διαδικασιών παραγωγής και χαρακτηρισμού βιολογικών προϊόντων αποτελεί σημαντική ευκαιρία με τη στήριξη και την προώθηση επιχειρήσεων που ενσωματώνουν τη φιλοσοφία αυτή.

Þ          Τα νησιά μας συνιστούν μια από τις πύλες εισόδου της χώρας από την Ευρώπη συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις για συνεργασία σε επίπεδο περιφερειών, φορέων και επιχειρηματιών, προσδίδοντας μια νέα δυναμική στην οικονομία μας, εάν βέβαια δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών.

Þ          Η δημιουργία στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ανάβυσσο, του πρώτου Μυθολογικού Θεματικού Πάρκου στην Ελλάδα, αποτελεί μοναδική ευκαιρία διασύνδεσης με όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα της Ιθάκης του πιο μυθικού ίσως τόπου στην Ελλάδα, αλλά και όλου του Νομού με αυτό.

Þ          Η γειτνίαση με την Λευκάδα και την Ζάκυνθο και η ήδη υπάρχουσα σχέση τους μέσω των ημερησίων εκδρομών ή του θαλάσσιου τουρισμού, δίνει τις δυνατότητες στα  Νησιά του Οδυσσέα για ανάπτυξη της διανησιωτικής συνεργασίας γύρω από νέα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προϊόντα, ώστε να αυξήσουν την ζήτηση από επισκέπτες οι οποίοι αναζητούν μια διαφοροποιημένη εικόνα.

Þ          Τα νέα μεγάλα έργα, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και κυρίως η γέφυρα του Ρίο – Αντίρριο, η Ιόνιος Λεωφόρος, η Εγνατία Οδός, τα λιμάνια Πατρών και Ηγουμενίτσας καθώς και τα νέου τύπου σύγχρονα ταχύπλοα πλοία, αυξάνουν τις δυνατότητες επικοινωνίας των νησιών μας με την μείωση του χρόνου ταξιδιού, από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Πάτρας, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης. Αυξάνουν επίσης για τους ίδιους λόγους και οι δυνατότητες για εξορμήσεις Σαββατοκύριακου σε όλες τις εποχές, ο οποίος έως σήμερα λόγω της απαιτούμενης χρονοαπόστασης ήταν σχεδόν αδύνατος.

Επίσης στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και τα εξής άλλα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα της περιοχής μας:

†  Μεγάλη ποικιλία αξιοποιήσιμων πόρων (αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών κ.λ.π.), που παραμένει αναξιοποίητοι.

†  Περιοχές ιδιαίτερου Φυσικού κάλλους, καθώς και σημαντικές προστατευόμενες περιοχές (Natura), οι οποίες μπορεί να αξιοποιηθούν μέσα από ήπιες παρεμβάσεις για την ανάδειξή τους.

Οι προς αξιοποίηση πόροι οριοθετούνται σε μεγάλα γεωγραφικά σύνολα – συστήματα θεματικές ενότητες –χωρικά μορφώματα, που από τη θέση τους στο χώρο, συνδυάζονται με ευρύτερες περιοχές, όπου λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, μπορεί να αναπτυχθούν ολοκληρωμένα προγράμματα εναλλακτικών μορφών τουρισμού με συγκεκριμένο θέμα. Η έννοια της ανάπτυξης έγκειται στο ότι,  σημασία δεν έχει μόνο ο προορισμός,  αλλά και η ανά – γνώση του τόπου, του τοπίου, του δρόμου, του πολιτισμού, της φύσης, της πολιτισμικής παραγωγής, των οικισμών, κ.λπ. αλλά και των κατοίκων που με την κατάλληλη γνώση και εκπαίδευση θα μπορέσουν κατάλληλα να διαχειριστούν τον τόπο τους.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να προσδιορίσουμε και μια σειρά επιμέρους κριτηρίων που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

v  Το φυσικό περιβάλλον αξιοποιείται λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ιδιομορφίες που υπάρχουν σε θέματα προστασίας είτε ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση είτε περιοχών με ιδιαίτερη σημασία για τα οικοσυστήματα. Κυρίως οφείλει να δίδεται βάση στην φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής για όλα τα έργα που λαμβάνουν χώρα

v  Αξιοποιούνται σημαντικές περιοχές από τον φυσικό χώρο που μπορούν να παραπέμψουν σε στοιχεία της μνημειακής κληρονομιάς ή του τοπικού πολιτιστικού γίγνεσθαι.

v  Το φυσικό περιβάλλον προσεγγίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει τις σημαντικότερες από περιβαλλοντικό ενδιαφέρον περιοχές του νομού.

v  Θέματα από το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό επιλέγονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παραπέμπουν στην τοπική παραγωγή με τα προϊόντα και τις ιδιαίτερες πρακτικές της.

v  Ο φυσικός χώρος είναι η αφετηρία του σχεδιασμού, είναι αυτός που μας παραπέμπει στο αγροτικό τοπίο που επάνω του καταγράφονται τόσο τα στοιχεία της αγροτικής παραγωγής και ιστορίας όσο και τα στοιχεία της μνημειακής κληρονομιάς. Από αυτά το πέρασμα γίνεται στον τοπικό πολιτισμό, στις διάφορες ζώσες εκφάνσεις του.

v  Ο χώρος χωρίζεται σε γεωγραφικές ενότητες που είναι λειτουργικές και ταυτόχρονα η κάθε μια αναδεικνύει έναν δικό της θεματικό χαρακτήρα.

v  Στο σύνολο του προτεινόμενου αναπτυξιακού σχεδιασμού γίνεται προσπάθεια ώστε πέρα από το γενικό σύνολο να δημιουργούνται υποσύνολα με συγκεκριμένο χαρακτήρα, όπως οι δρόμοι του κρασιού, της ορεινής κτηνοτροφίας και των τοπικών τυριών, των φυσικών φαινομένων κλπ

Το αναπτυξιακό πλαίσιο οφείλει να σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος του νομού με στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες και δυνατότητες κινητοποίησης για το όσο το δυνατόν  μεγαλύτερο τμήμα του τοπικού δυναμικού.

Σημαντικό εμπόδιο στην εξάπλωση ενός τέτοιου σχήματος-δικτύου επιχειρήσεων αποτελούν και οι εγκατεστημένες απόψεις όσον αφορά την ποιότητα όσο και την σύνδεση της με τα χαρακτηριστικά της περιοχής στον χώρο του πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και του τουρισμού κατ΄ επέκταση. Οφείλει να υπάρχει συσπείρωση των επενδυτών, επαγγελματιών, επιστημόνων και κατοίκων, με αμοιβαία επίγνωση της αναγκαιότητας ανάπτυξης της περιοχής και με αμοιβαίο σεβασμό, στο περιβάλλον, στην ποιότητα και στον σκοπό-στόχο που τίθεται.

 Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής μας και δει το ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, μπορούν και πρέπει να δραστηριοποιηθούν υποστηριχτικά προς αυτήν την κατεύθυνση, διενεργώντας, σεμινάρια, παρουσιάσεις ημερίδες, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,  είτε με ευρεία συμμετοχή κοινού ή προς ειδικές ομάδες στόχους. Άλλωστε η γνώση και η εκπαίδευση αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη μιας περιοχής.

 

 

Η νέα εικόνα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης πρέπει να στηριχθεί στα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά –σε εκείνα που τη διαφοροποιούν από τις ανταγωνιστικές περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό– και αποτελούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα: τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Όμως δεν αρκεί η ύπαρξη πλούσιου υλικού. Είναι απαραίτητη η ανάδειξή του μέσα από συγκεκριμένα προϊόντα. Απαιτείται η δημιουργία νέων προϊόντων, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του χώρου, απαραίτητων για την ανανέωση και διαφοροποίηση της εικόνας της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, χρησιμοποιώντας ως βάση τον αγροτικό χώρο. Η σύγχρονη εικόνα της περιοχής που θα συνδυάζει τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά στοιχεία θα χρησιμεύσει ακόμα στο να δημιουργηθεί αυτόνομη επενδυτική και παραγωγική δράση. Η δημιουργία σύνθετων προϊόντων, με το συνδυασμό δραστηριοτήτων και άλλων υπηρεσιών και ειδικότερα η ανάπτυξη νέων μορφών παραγωγικών μονάδων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατ’ αρχήν αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει.

Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί η σημασία του εθελοντισμού τουλάχιστον στα αρχικά στάδια μια αναπτυξιακής πορείας δομημένης στα γνωρίσματα και τα συνθετικά στοιχεία της περιοχής μας. Η εθελοντική δράση θα είναι εκείνη που θα επισημάνει, θα καθοδηγήσει, θα συνεισφέρει στην μύηση τον σεβασμό και την εκτίμηση του πλούτου μας, μέσα από δράσεις εκπαίδευσης και γνωριμίας και δει προς τους νέους ανθρώπους. Η αποδοχή και η κατανόηση της φιλοσοφίας στήριξης της βιοτικής ανόδου της περιοχής μας, σε όλα εκείνα τα γνωρίσματα που συνθέτουν την φυσιογνωμία μας, είναι η βάση και το εφαλτήριο της περαιτέρω αξιοποίησής τους ,και σε αυτό μπορεί αν συμβάλλει ουσιαστικά η εκπαίδευση-ενημέρωση ευαισθητοποίηση και η in vivo,  απασχόληση σωμάτων εθελοντών για το σκοπό αυτό.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer