Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου.
Αποκατάσταση ζημιών Β’ Νηπιαγωγείου Ληξουρίου λόγω σεισμού
Κοινωνία
21/11/2014 | 18:22

1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφ/νίας για διενέργεια εργασιών με σκοπό την αντισεισμική θωράκιση σχολικών μονάδων – Αποκατάσταση ζημιών Β’ Νηπιαγωγείου Ληξουρίου λόγω σεισμού», με προϋπολογισμό 51.800,00 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό εργασιών 31.014,25 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό 42.113,82 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε , απρόβλεπτα και αναθεώρηση ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-
γωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε μέχρι τις 27/11/2014. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60556 , FAX επικοινωνίας 26713 60635 , αρμόδιος υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2-12-2014 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08, σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
καθώς και εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κεφ/νίας με ανάλογη Ειδικότητα β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την
τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 842,28 ευρώ και θα απευθύνεται στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ι.Ν. – Περιφερειακή Ενότητα Κεφ/νίας, Φορέα 04.071 και ΚΑΕ 9472.04.013.001.001. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer