Με αίτηση-αναφορά του προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων
Ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. για τα τραπεζοκαθίσματα της πλατείας ζητά ο Μάρκος
Πολιτική
25/07/2013 | 11:43

Την Δευτέρα 22-7-2013 κατατέθηκε στην αποκεντρωμένη Διοίκηση  Πελοποννήσου & Ιονίων νήσων, αίτηση –αναφορά για ακύρωση της 191/2013 απόφασης του Δημοτ. Συμβουλίου Κεφαλονιάς, που αφορά τον προσδιορισμό χώρων, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου.

Είχαμε επισημάνει κατά την συνεδρίαση το γεγονός, ότι κακώς , κατά την γνώμη μας, συμμετέχουν στην συζήτηση και την ψηφοφορία του θέματος, άτομα,  που έχουν αυτοί ή συγγενείς τους  άμεσο συμφέρον από  το αποτέλεσμα.

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς έχει ως εξής:

Προς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου & Ιονίων νήσων

Τμήμα Διοικητικό – Αργοστόλι

Αίτηση-Αναφορά

του Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης “Νέα Εποχή για την Κεφαλονιά”-Δημοτικού Συμβούλου κ. Μάρκου Κοτσιλίνη
Ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
για τηνδιερεύνηση νομιμότητας  της υπ. Αριθμ 191/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς  που αφορά την “οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Πλατεία Βαλλιάνου Πόλεως Αργοστολίου”.

Σύντομο Ιστορικό :
Το Δ.Σ. Κεφ/νιάς με τις υπ.αριθμ.220/2011 και 226/2011 Αποφάσεις του καθόρισε τους προς παραχώρηση κοινόχρηστους χώρους στην Πλ. Βαλλιάνου Αργοστολίου. Σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων εξεδόθησαν οι υπ.αριθμ.148/2011 και 198/2011  Αποφάσεις Δημάρχου.
Με την υπ.αριθμ.πρωτ.9419/564/26.9.2011  Απόφασή σας, κατόπιν προσφυγής Δημότη, ακυρώθηκε η υπ.αριθμ.198/2011 Απόφαση Δημάρχου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ουδέποτε ενημερώθηκε για την ανωτέρω ακύρωση.
Το έτος 2012, το Δ.Σ με τις υπ.αριθμ.79/2012 και 131/2012 Αποφάσεις του θέσπισε Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων.
Τον Μήνα Ιούνιο του τρέχοντος έτους και σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις η Δημοτική Αρχή επιχείρησε να εντάξει προς συζήτηση το υπόψη θέμα, χωρίς να καταστεί τελικά εφικτή η συζήτηση.
Είχε προηγηθεί η από 23/5/2013 και με αριθμ.Α13/518 Κλήση για Ανάκριση για ανωμοτί κατάθεση
όλων ανεξαιρέτως των Μελών του Δ.Σ. του Δήμου Κεφαλλονιάς, η οποία προκλήθηκε από καταγγελία ενδιαφερόμενου Καταστηματάρχη στην Εισαγγελία Κεφ/νίας.

Τέλος, στην 31η Συνεδρίαση της 2/7/2013 συζητήθηκε εκτός Ημερήσιας Διάταξης,
το ανωτέρω θέμα και ελήφθη η υπ. Αριθμ 191/2013 Απόφαση του Δ.Σ. της οποίας ζητούμε την ακύρωση για τους εξής λόγους :

1) Διότι συμμετείχε τόσο στη συζήτηση, όσο και στη ψηφοφορία ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.κ. Παναγής Βανδώρος παρότι συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 7 Ν.2690/1999(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 99  Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και άρθρου 75,  Ν.3852/2010, καθώς και του άρθρου 10, παρ.6 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. Κεφαλλονιάς.

Συγκεκριμένα ο κ. Παναγής Βανδώρος είναι αδελφός του Γεωργίου Βανδώρου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του Καταστήματος  “ο Γύρος της Πλατείας” που βρίσκεται στην Πλ. Βαλλιάνου (κατάστημα 2 τμήμα 2 σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της εισήγησης που κατετέθη στο Δ.Σ).  Για το κατάστημα αυτό είχε δοθεί χώρος επί της πλατείας Βαλλιάνου  από το 2011,   που περιγράφεται με τα στοιχεία 1-2-3-4-5-Θ-1.

Επίσης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγής Βανδώρος, ως Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφαλλονιάς, ενώ ήταν παρών στη Συνεδρίαση της Επιτροπής κατά τη συζήτηση του εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος “Γνωμοδότηση σχετικά με οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Πλατεία Βαλλιάνου Πόλεως Αργοστολίου”, δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία λόγω  κωλύματος, και δεν συνέπραξε στην απόφαση που ελήφθη(βλ. Πρακτικά της υπ.αριθμ.85/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Όμως ο ίδιος δεν δήλωσε κώλυμα κατά τη συζήτηση του ίδιου θέματος, το οποίο εισήλθε για συζήτηση στο Δ.Σ. με εισήγηση το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέτουμε δε υπόψη σας πέραν της ισχύουσας νομοθεσίας την οποία προαναφέραμε και την υπ. αριθμ. 247/2003 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία, “η γνωμοδότηση του Δ.Σ. στο πλαίσιο καθορισμού χρήσεων γης απαγορεύει κατ΄ άρθρο 99 του Δ.Κ.Κ. τη συμμετοχή δημοτικού συμβούλου σε θέμα που ο ίδιος ή συγγενής έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον”.(Π.Ζυγούρη, “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, Αθήνα 2008,σελ.513 ).

Επικουρικώς των παραπάνω αναφέρουμε επίσης ότι, κατά την συζήτηση του υπόψη θέματος, ενώ στο Δ.Σ. διανεμήθηκε η ανωτέρω Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως εισήγηση, αυτή  δεν συζητήθηκε ποτέ, διότι ο Αντιδήμαρχος Αργοστολίου και ο Δήμαρχος προσήλθαν με διαφορετικές εισηγήσεις τις οποίες ανέπτυξαν προφορικά στα Μέλη του Δ.Σ., με αποτέλεσμα να επικρατήσει πλήρης σύγχυση στο Σώμα, σχετικά με το ποιά τελικά ήταν η πρόταση της Δημοτικής Αρχής , που ετέθη προς ψήφιση.

Επί πλέον παρακαλούμε να ερευνήσετε κατά πόσον είναι επαρκές, για την δίοδο των πεζών από και προς την πλατεία, το αφιέμενο πλάτος διόδου -4,00μ περίπου- ιδίως την θερινή περίοδο στην πλέον πολυσύχναστη πλατεία της πρωτεύουσας του Δήμου . Σημειώνεται ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου- αρμόδια να εκτιμήσει αυτά τα μεγέθη- πρότεινε πλάτος διόδων 6-7 μ.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και επειδή ως Δημοτικοί Σύμβουλοι ,που μειοψηφήσαμε κατά τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης, είμαστε εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και μεριμνούμε στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων μας για την  τήρηση της νομιμότητας ,καταθέτουμε  την παρούσα αναφορά

και  ζητάμε την ακύρωση της  υπ .αριθμ 191/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Κεφαλλονιάς.

Αργοστόλι 23-7-2013

Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κοτσιλίνης Μάρκος

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer