Σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 18 Ιουνίου
Το Σχέδιο Νόμου για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Πολιτική
07/06/2018 | 10:51

Σε δημόσια διαβούλευση έως και τη Δευτέρα 18 Ιουνίου τίθεται το νομοσχέδιο για τις συνέργειες του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται:

 1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων (Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων), με έδρα το Αργοστόλι απορροφάται, από την 1η-10-2018, από το Ιόνιο πανεπιστήμιο, αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.2. Από την ημερομηνία αυτή, το Ιόνιο πανεπιστήμιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων και Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μεταφέρονται στα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4, Τμήματα και Σχολές του Ιονίου πανεπιστημίου. Αν ανήκουν σε Τομείς μεταφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα. Το Ιόνιο πανεπιστήμιο συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.
 2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων εντάσσεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα/προγράμματα που αυτός έχει αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η μονάδα οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης ενσωματώνεται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο σχετικός προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων/ έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται εντός τριάντα ημερών από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Τμημάτων και προστίθενται ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την πρώτη ανασυγκρότηση εκλέγεται ο αντιπρόεδρος με όμοια θητεία. Χρέη προέδρου τελεί ο υπηρετών, κατά την 1η-10-2018, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου πανεπιστημίου έως τη λήξη της θητείας του.4. Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο λειτουργεί από την 1η-10-2018 έως την 31η-8-2022 Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την 1η-10-2018 πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, ως πρόεδρος, οι υπηρετούντες κατά την 1η-10-2018 αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, καθώς και ο εκάστοτε εκλεγμένος αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του Ιονίου πανεπιστημίου, ως μέλη. Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν στην απορρόφηση του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, που παρέχονται μεταβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 5, όπως ιδίως α) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, β) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο και την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου για την πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μέχρι την ολοκλήρωσή τους, γ) το συντονισμό και την επίλυση διαδικαστικών θεμάτων ως προς την ενοποίηση των προϋπολογισμών και της οικονομικής διαχείρισης των δύο ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν την ενοποίηση των δύο Ε.Λ.Κ.Ε., και την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των δύο ιδρυμάτων.5. Ο υπηρετών κατά την 1η-10-2018 πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων συμμετέχει στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιονίου πανεπιστημίου, με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα που αφορούν στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, έως την 31η-8-2022.

  Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο πανεπιστήμιο

  1. Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1η-10-2018 οι κάτωθι Σχολές:
  α) Σχολή Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου,
  β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

  2. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχολών που ιδρύονται με την παρ. 1 συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

  3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

  4. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Σχολών που ιδρύονται με την παρ. 1 ολοκληρώνεται μέχρι τις 31-1-2019, σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Η προκήρυξη των εκλογών για ανάδειξη κοσμήτορα γίνεται από τον πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου έως τις 31-10-2018. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία αποτελείται από τον προσωρινό κοσμήτορα, τους προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τμήμα, τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου πανεπιστημίου. Με όμοια απόφαση ορίζεται ο προσωρινός κοσμήτορας, καθηγητής α΄ βαθμίδας, άλλως αναπληρωτής καθηγητής, Τμήματος της Σχολής.

  5. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παρατείνονται για έως δύο φορές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Άρθρο 03 – Ίδρυση Τμημάτων στο Ιόνιο πανεπιστήμιο

  1. Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1η-10-2018 τα κάτωθι Τμήματα:
  α) Τμήμα Εθνομουσικολογίας, με έδρα την πόλη του Ληξουρίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Σπουδών,
  β) Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος,
  γ) Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος,
  δ) Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λευκάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
  ε) Τμήμα Τουρισμού με έδρα την πόλη της Κέρκυρας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,
  στ) Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, με έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

  2. Στα Τμήματα της παρ. 1 λειτουργεί από την 1η-10-2018 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την ανάδειξη προέδρου με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο, άλλως έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017.

  3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων της παρ. 1 και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
  4. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο τους.
  5. Στο Τμήμα Τουρισμού συστήνονται από την ίδρυσή του οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..
  6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του παρόντος άρθρου διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατ’ εξαίρεση η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου στο Τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia