Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου με τηλεδιάσκεψη-Τα θέματα που θα συζητηθούν
Πολιτική
01/06/2020 | 16:04

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ)  έγγραφο   του Υπουργείου Εσωτερικών & την αριθ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ,όπου περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  όπως συμμετέχετε  στην 19η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση της τεχνολογίας του epresence -www.epresence.gov.gr ), την 1η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα  από  ώρα 17:00 – 22:00   προκειμένου να συζητηθούν    τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  • Απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού –παραλίας επί των οποίων βρισκόταν σε ισχύ μισθωτήρια του έτους 2019.

Εισήγηση : Νομική Υπηρεσία

  • Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την 31/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Εισηγητής :  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  • Έγκριση της αριθ 73/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου

που αφορά   την 6η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.

 

Εισηγητής :  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  • «Έγκριση της αριθ 02/20 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου

Αργοστολίου έτους2019 και γι α την περίοδο λειτουργίας του Δήμου, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31Δεκεμβρίου 2019».

Εισηγητής :     Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αργοστολίου

 

  • Σχετικά με την ένταξη του μνημείου ( Θολωτού Τάφου Τζανάτων ) στο τρέχον ΕΣΠΑ και την εφαρμογή των εγκεκριμένων από το ΚΑΣ και τον Υπουργό  Πολιτισμού  μελετών.

Εισηγητές : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεράσιμος Μεταξάς τ. Νομάρχης  Κεφαλονιάς

  • Εισήγηση για: Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την προμήθεια των ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 της υπ’ αριθ. 8584/2019 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΡΨΞ2ΩΕ5-ΣΥ1) της «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», για τα οποία ο προηγηθείς διεθνής διαγωνισμός απέβη άγονος.

 

Εισηγητής :  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  • «Παράταση του σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που

διαβιούσαν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς του Αργοστολίου, σύμφωνα

με την 135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς.»

 

Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

  •  «Έγκριση  της αριθ 10/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

 

Εισηγητής : Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

9 )   Έγκριση και αποδοχή της αριθ  29/20 μελέτης σχετικά με τις τεχνικές  προδιαγραφές

Της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (01 ) Απορριμματοφόρου Οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου Πρέσας   χωρητικότητας16m3.»

 

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

10) Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Ακινήτου  στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να λειτουργήσει Εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

 

Εισηγητής :  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

11) Έγκριση της αριθ 01/20 μελέτης  σχετικά με ««Προμήθεια νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α) του κυλικείου της παραλίας Πλατύ Γιαλού   για   το χρονικό διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης  ως Οκτώβριος   2020 &  του ΔΓΑ,  για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή  μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων»

 

Εισηγητής :  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

12)  Αποδοχή και έγκριση Μελέτης  «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων Δημοτικών   Ενοτήτων Δήμου Αργοστολίου»

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

13) Αποδοχή και έγκριση  μελέτης του έργου « Ανάπλαση  Οδού Κρασσά Δήμου Αργοστολίου .»

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

14) Αποδοχή και έγκριση μελέτης του έργου « Αποχέτευση Όμβριων Υδάτων έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου Πόρου   »

 

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

15) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες  Αποκατάστασης εξ αιτίας Πλημμυρικών Καταστροφών της Δημοτικής Οδού με την επωνυμία Παλιός Δρόμος Φαρακλάτων

 

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

16 ) Συμπλήρωση – προσαρμογή  της αριθ 44/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

με θέμα «Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 7502/19-12-19 (ΑΔΑ: ΩΛΩΘ46ΜΓΤΤ-0ΤΒ) Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα, Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή και Έγκρισης διάθεσης πίστωσης της Πράξης  με τίτλο : « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ»

 

Εισηγητής : Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 

17) Έγκριση της αριθ  03 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με :  «Επαναφορά κάδων απορριμμάτων στην οδό Ριζοσπαστών.»

 

Εισηγητής :  Διεύθυνση Καθαριότητας

 

18) Έγκριση της αριθ  04 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με :

« Προσδιορισμός αρχή / πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Σπετσών στο Αργοστόλι.»

Εισηγητής :  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

19 ) Έγκριση της αριθ  05 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με

«Ανάκληση της αριθμ. 52/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με την έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων και   ενέργειας στο Αργοστόλι.»

 

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

20)  Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την Ολική Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων( Συμμείκτων Απορριμμάτων  ) του Δήμου Αργοστολίου στον ΧΥΤΑ της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Κεφαλονιάς και ορισμός εκπροσώπου για την σύσταση της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης και υλοποίησης της σύμβασης .

 

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

21) Έγκριση της αριθ 13 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με: «Έγκριση άδειας τομής ή εκσκαφής οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου αγροτικής οδού εκτός οικισμού Σβορωνάτων Δ.Ε. Λειβαθούς Δήμου Αργοστολίου.»

 

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

22) Έγκριση της αριθ  12 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με:

«Πλακόστρωση πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας στην οδό Σουηδίας 83 της

πόλης του Αργοστολίου.»

 

Εισηγητής :  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

23) Έγκριση της αριθ  16 /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με:

Ανανέωση χρόνου ισχύος της παραχωρημένης θέσης στάθμευσης Α. με Α. επί της οδού Κοντομίχαλου  (&Βύρωνος 27) στο Αργοστόλι.

 

Εισηγητής :   Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

24)       Έργο αποκατάστασης βλαβών και προσδιορισμός χρήσης του πρώην σχολικού συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου.

 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

25) Έγκριση της αριθ  11  /20 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά

με : «Εξέταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων διασταύρωσης Δημοτικών οδών στα  Καλλιγάτα  Λειβαθούς»

 

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

26)      Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

<Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου>

 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

27)  Εκλογή μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

<Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργοστολίου>

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

28) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Οδού Κοινότητας Διλινάτων

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

29) Έγκριση 1ου Συνοπτικού   Πίνακα της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών Αγίας Πελαγίας

 

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

30) Εισήγηση για τροποποίηση της αριθ 12/20 (ΑΔΑ:Ψ1446ΜΓΤΤ-91Τ) απόφασης του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Αργοστολίου .

 

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

31) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη

 

Εισηγητής :  Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

32)Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

33) Λήψη μέτρων  πυροπροστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Εισηγητής : Ιωάννης Κουρούκλης

 

34) Λήψη μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό και μικρούς επαγγελματίες του κλάδου

Εισηγητής : Ιωάννης Κουρούκλης

 

35)   Σχετικά με λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού στην Περιοχή Σκοτεινή Λάσσης Αργοστολίου.

Εισηγητής : Ιωάννης Κουρούκλης

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer