Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου
10/07/2020 | 10:17

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (1ος όροφος), οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, διά ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών την 10η Ioυλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

«Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για τον τουρισμό, τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες λόγω της κατάστασης με τον COVID – 19».Εισηγητής: Λαϊκή Συσπείρωση ΛηξουρίουΈγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 270/1981

Εισηγητής: Δήμαρχος

Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2020.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Ληξουρίου (άρθρο 6 Ν. 4604/2019)

Εισηγητής: Δήμαρχος

Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ’ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Ληξουρίου

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Δ. Μαρκέτος

Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου Ληξουρίου

Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Δ. Μαρκέτος

Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ