Με τηλεδιάσκεψη
Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Ληξουρίου με αποκλειστικό θέμα το νέο Φο.ΔΣΑ
21/01/2021 | 12:39

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η αποκλειστική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020(Α΄76) την 25η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00  προκειμένου να συζητηθεί  το παρακάτω  θέμα:

 

«Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο επί όλου του φάσματος των μέχρι τώρα αποφάσεων και εξελίξεων σχετικά με τον διαβαθμικό ΦΟ.Δ.Σ.Α Ιονίων Νήσων και λήψη απόφασης υπό το πρίσμα των νεώτερων εξελίξεων όσον αφορά την λειτουργία του νέου ΦΟ.Δ.Σ.Α.»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 

Το ανωτέρω θέμα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν αιτήσεως δέκα (10) Δημοτικών Συμβούλων

 

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ