Στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων
Στις 24 Σεπτεμβρίου οι προσφορές για το νέο αιολικό πάρκο της ΔΕΗΑΝ στην Κεφαλονιά
18/09/2018 | 10:48

Για τις 24 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε η ημερομηνία υποβολής προσφορών για το νέο αιολικό πάρκο που σχεδιάζει η ΔΕΗΑΝ, συνολικής ισχύος 10 MW, στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων στην Κεφαλονιά. Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση, κριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση μεθόδου προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας. Ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού, ο οποίος διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, είχε αρχικά οριστεί για την Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο διαγωνισμός

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε Διαγωνισμό με διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού του άρθρου 266 του Νόμου 4412/2016, για την ανάθεση του Έργου «Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Αιολικού Πάρκου συνολικής ισχύος 10 MW στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων του Δήμου Κεφαλονιάς Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.400.000,00 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 11,65 εκατ. ευρώ).

Στο Έργο περιλαμβάνονται και υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Αιολικού Πάρκου για περίοδο 14 ετών (συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων υπηρεσιών για το εσωτερικό δίκτυο διασύνδεσης των ανεμογεννητριών). Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των παραπάνω υπηρεσιών –υπολογιζόμενος επιπλέον στον προαναφερθέντα προϋπολογισμό του βασικού Έργου- ανέρχεται σε 3.475.500,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 4.309.620,00 ευρώ).

Πηγή: ypodomes.com