Στις 14 Ιουνίου οι δημοπρασίες για τις παραλίες στο Δήμο Αργοστολίου -Όλες οι λεπτομέρειες
Τουρισμός
06/06/2023 | 11:53

Αργοστόλι, 02/06/2023

Αριθ. Πρωτ.: 10072

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Φανερού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αιγιαλών Δήμου Αργοστολίου

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση των κατωτέρω περιγραφομένων τμημάτων αιγιαλού.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο συνήθη χώρο διενέργειας των δημοπρασιών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου στις 14 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών από ώρα 9:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει στις 10:45 π.μ.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Η σειρά έκθεσης των θέσεων και πρώτη προσφοράς μισθώματος για κάθε θέση ορίζεται ως κατωτέρω:

Μακρύς Γιαλός Θ3 ΔΕ Αργοστολίου, Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής (τιμή εκκίνησης: 5.000 ευρώ)
Καλάμια Θ1 ΔΕ Αργοστολίου, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 6.000 ευρώ)
Καλάμια Θ2 ΔΕ Αργοστολίου, Καντίνα (τιμή εκκίνησης: 3.500 ευρώ)
Γραδάκια Θ1 ΔΕ Αργοστολίου, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 7.700 ευρώ)
Παλιοσταφίδα Θ1 ΔΕ Αργοστολίου, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 5.775 ευρώ)
Παλιοσταφίδα Θ2 ΔΕ Αργοστολίου, Καντίνα (τιμή εκκίνησης: 6.500 ευρώ)
Μεγάλη Άμμος Θ2 Μηνιές ΔΕ Αργοστολίου, Καντίνα (τιμή εκκίνησης: 6.500 ευρώ)
Μεγάλη Άμμος Θ1 Μηνιές ΔΕ Αργοστολίου, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 10.780 ευρώ)
Εγλίνα Θ1 Μηνιές ΔΕ Αργοστολίου, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 5.000 ευρώ)
Εγλίνα Θ2 Μηνιές ΔΕ Αργοστολίου, Καντίνα (τιμή εκκίνησης: 6.500 ευρώ)
Σπάσματα Θ1 Μηνιές ΔΕ Αργοστολίου, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (6.160 ευρώ)
Σπάσματα Θ2 Μηνιές ΔΕ Αργοστολίου, Καντίνα (τιμή εκκίνησης: 6.500 ευρώ)
Σπάσματα Θ3 Μηνιές ΔΕ Αργοστολίου, Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής (τιμή εκκίνησης: 1.500 ευρώ)
Αγία Κυριακή Ζόλα Θ1 ΔΕ Αργοστολίου, Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής (τιμή εκκίνησης: 1.000,00 ευρώ)
Αγία Κυριακή Θ2/αρχή παραλίας, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 1.000 ευρώ)
Αγία Κυριακή Θ3/Πλατιά Άμμος, Ομπρέλες-ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 3.080 ευρώ)
Αγία Κυριακή Θ4/Πλατιά Άμμος, Καντίνα (τιμή εκκίνησης: 3.000 ευρώ)
Αγία Κυριακή Ζόλα Θ5/Πλατιά Άμμος, Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής (τιμή εκκίνησης; 1.000,00 ευρώ)
Ζόλα Βούτη, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 3.000 ευρώ)
Άμμες Θ1 ΔΕ Λειβαθούς , Καντίνα (τιμή εκκίνησης: 8.000 ευρώ)
Άμμες Θ2 ΔΕ Λειβαθούς, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 17.440 ευρώ)
Άη Χέλης Θ1 ΔΕ Λειβαθούς, Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής (τιμή εκκίνησης: 2.000 ευρώ)
Άη Χέλης Θ2 ΔΕ Λειβαθούς, Καντίνα (τιμή εκκίνησης: 8.000 ευρώ)
Άβυθος Θ1 ΔΕ Λειβαθούς, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 19.600 ευρώ)
Άβυθος Θ2 ΔΕ Λειβαθούς, Καντίνα (τιμή εκκίνησης: 8.000 ευρώ)
Κανάλι Βλαχάτων Θ1 ΔΕ Λειβαθούς, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 2.400 ευρώ)
Λουρδάς Θ2 ΔΕ Λειβαθούς, Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής (τιμή εκκίνησης: 3.500 ευρώ)
Λουρδάς Θ1 ΔΕ Λειβαθούς, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 5.280 ευρώ)
Λουρδάς Θ3 ΔΕ Λειβαθούς, Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (τιμή εκκίνησης: 3.520 ευρώ).

Η διάρκεια της παραχώρησης θα αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και θα λήγει στις 31.12.2025 πληντων υπ΄ αριθ. 19 και 20 θέσεων ήτοι Άμμες (Θ1) για τοποθέτηση καντίνας και Άμμες (Θ2) για ομπρέλες-ξαπλώστρες, για τις οποίες η σύμβαση θα λήγει στις 31.12.2024.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει:

Α) ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-συμμετοχής στη δημοπρασία-ποσού ίσου με το 20% της τιμής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή επιστολή ή το γραμμάτιο θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες-μη πλειοδότες μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την υπογραφή του συμφωνητικού παραχώρησης από τον πλειοδότη. Στους πλειοδότες η εγγυητική συμμετοχής θα επιστραφεί με την υπογραφή του συμφωνητικού και αφού αυτοί προσκομίσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία θα έχει προσαρμοστεί στο 20% του ύψους του ανταλλάγματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη δημοπρασία.

B) Δελτίο ταυτότητας ή άλλο έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητας.

Γ) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Δ) – Για τις θέσεις ομπρελών-ξαπλωστρών: Έναρξη επιτηδεύματος επιχείρησης εκμετάλλευσης ομπρελών-ξαπλωστρών

– Για τις θέσεις καντίνας: άδεια λειτουργίας δραστηριότητας-γνωστοποίηση.

Εξαιρούνται οι νέοι εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτηρίου, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν τη σχετική άδεια –γνωστοποίηση εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σύμβαση παραχώρησης ανακαλείται αυτοδίκαια.

Ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει τα εξής: α) ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης θα λειτουργήσει υποχρεωτικά τη θέση για την οποία πλειοδότησε και αποκλειστικά και μόνο στο σημείο το οποίο δημοπρατήθηκε, β) ότι έχει λάβει γνώση του προς δημοπράτηση χώρου και γνωρίζει την πραγματική κατάσταση αυτού, γ) ότι οι δραστηριότητες που θα ασκεί δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας, δ) ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, της υπ΄ αριθ. 38609ΕΞ2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας και ε) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικό με οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση της δημοπρασίας.

Οι νέοι εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτηρίου θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι εφόσον ανακηρυχθούν πλειοδότες θα προσκομίσουν τη σχετική άδεια –γνωστοποίηση εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο οφείλει ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο προς το σκοπό αυτό πρόσωπο να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και επιπλέον:

– Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου με τις τυχόν τροποποιήσεις του από τις οποίες προκύπτει σαφώς ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

– Εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

– Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει η καταχώριση του στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ καθώς και οι τυχόν μεταβολές του καταστατικού του.

Αν κάποιος λάβει μέρος στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή προ της ενάρξεως, παρουσιάζοντας νόμιμη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει ο ίδιος στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.

Ειδικά από τους ενδιαφερόμενους για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής θα πρέπει να προσκομισθεί κατά περίπτωση ή α) άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής σε θαλάσσιο χώρο (στίγμα) ή β) προέγκριση Λιμενικής Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ. 1 και 23 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα για το πόστο και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι θα προσκομίσει την άδεια εκμίσθωσης αμέσως μετά την έκδοσή της.

Τέλος υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Καθίσταται δε εξ ολοκλήρου και αλληλεγγύως υπεύθυνος με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται επίσης να προσκομίσει α) δελτίο ταυτότητας ή άλλο έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητας του και β) βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου καθώς και στο τηλέφωνο 26713 60163 (κ. Κυριακάτου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου
Θεόφιλος Μιχαλάτος

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer