Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας
Οικονομία
13/07/2021 | 14:01

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Κεφ/νίας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η αριθ.πρωτ. 1471/9-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΧΩ4653ΠΓ-ΦΧΠ) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της CoViD-19».Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.grμε ημερομηνία έναρξης 16.07.2021 & ώρα 12:00 και ημερομηνία λήξης 15.09.2021 & ώρα 14:00.

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ