Προσκήρυξη για μια θέση εργασίας στο ΚΔΗΦ Α.μεΑ. ΥΠΕΡΙΩΝ
Κοινωνία
10/06/2024 | 18:28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 600 «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΕΡΙΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με ΑΠ: οικ7218 (ΠΕ)/5-10-2023 Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης–Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ με συνέχιση της λειτουργίας του με Κωδικό ΟΠΣ 6002365 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».
 1. Τη με αριθμ. 62/10-06-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

H Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» προτίθεται να προσλάβει ένα άτομο, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2021-2027» και καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μια (1) θέση εργασίας – ειδικότητας:

 1. Εκπαιδευτής ωφελούμενων

Αφορά σε μία (1) θέση, ορισμένου χρόνου με απασχόληση πρωινές ώρες.

 • Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής & υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων ωφελούμενων

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας τριών μηνών με απασχόληση πρωινές ώρες.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) – ειδικοτήτων: Ειδικός παιδαγωγός, ή Κοινωνιολόγος, ή Ψυχολόγος, ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (ΑΕΙ) ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
 • Θα συνεκτιμηθεί εργασία κατά το παρελθόν σε δομές τύπου ΚΔΗΦ ή εμπειρία σε δομές Α.μεΑ. (Κέντρα Ημέρας, ΚΔΑΠ  κλπ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών.
 5. Βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας.
 6. Βεβαιώσεις επιμόρφωσης / κατάρτισης, εφόσον υπάρχουν.
 7. Αποδεικτικό μόνιμης  Κατοικίας.
 8. Συστατικές  επιστολές από προηγούμενη εργασία.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (ν.4250/2014).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα.

Ειδικότερα για τη θέση με Κωδικό 1 απόδειξη της σχετικής εμπειρίας, θα αποτελούν τα δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση μπορεί να είναι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή και τα ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 έως και την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μμ. στο χώρο Κ.Δ.Η.Φ., Περιοχή Λογγός Ληξουρίου, Κεφαλληνίας, ΤΚ 28200.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/) ή στα γραφεία της Ένωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 Κατάταξη υποψηφίων

Μετά την επεξεργασία των εμπρόθεσμων αιτήσεων των υποψηφίων, οι αιτούντες που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα κληθούν να περάσουν από προσωπική συνέντευξη.

Στη συνέχεια βαθμολογώντας τα κριτήρια Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα:

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Τρόπος πιστοποίησης Μέγιστη Βαθμολογία
1 Επίπεδο Εκπαίδευσης Αντίγραφο τίτλων σπουδών  

20

(Μεταπτυχιακό = 20

Πτυχίο ΑΕΙ = 10

Πτυχίο ΑΤΕΙ / ΤΕΙ = 5)

1 Συναφής Επαγγελματική εμπειρία (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη είναι τα τρία (3) έτη, 10% για κάθε χρόνο) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και τα ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα

 

25
2 Κοινωνική ενασχόληση και προσφορά εθελοντικής εργασίας σε φορείς που λειτουργούν παρόμοιες δομές

(ΚΔΗΦ, Κέντρα Ημέρας, Στέγες, ξενώνες κ.λ.π) (μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που λαμβάνεται υπόψη είναι τα δύο (2) έτη, 10% για κάθε χρόνο)

 

Βεβαίωση από τους αντίστοιχους φορείς

10
3 Γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος της Δομής Πιστοποιητικό εντοπιότητας ή αποδεικτικό κατοικίας 5
4  

Συνέντευξη

 

Από Τριμελή Επιτροπή 40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν, το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τα αποτελέσματα στην έδρα του Κ.Δ.Η.Φ. και στην ιστοσελίδα (http://enosi-amea-yperion.gr/).

Τυχόν ενστάσεις ως προς τα αποτελέσματα από τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση θα δύναται να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email: enosiyperion@gmail.com σε μορφή pdf εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους χρησιμοποιώντας το έντυπο ένστασης (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/ή στα γραφεία της Ένωσης.).

 Για την Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»

 

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου                                       Σοφία Λασκούδη

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer