Πλημμύρισε το Ειδικό Σχολείο στα Περατάτα -Κλειστό έως την Παρασκευή
Κοινωνία
07/12/2021 | 19:22

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.
5. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή μας παρατηρήθηκε εισροή υδάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις το Ειδικού Σχολείου Περατάτων καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Περατάτων. Ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη εκτελέσεως εργασιών υγρομόνωσης των κτιρίων ώστε να αποκασταθεί η λειτουργικότητα τους.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Σχολείου Περατάτων καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Περατάτων από την Τετάρτη 08-12-2021 έως και την Παρασκευή 10/12/2021 λόγω εισροής υδάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ειδικού Σχολείου Περατάτων καθώς και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Περατάτων.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος​

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ