Η υποβολή των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά
Περιφέρεια: 130.000 ευρώ για το δρόμο του αεροδρομίου
Οικονομία
14/05/2018 | 16:24
  1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡ. 6 ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», με προϋπολογισμό 130.000,00 € με ΦΠΑ. Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης παρέχονται μέχρι τις 1/6/2018.
  2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6/6/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήµατος του διαγωνισμού του έργου: 73341

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/6/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας.
  2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
  3. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

 σύμφωνα με την απόφαση ΣΑΕΠ022, που περιλαμβάνει και το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» και υπόκειται στους όρους που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ούτε ρήτρας πρόσθετης καταβολής στον Ανάδοχο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia