Παρατείνεται η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για το CLLD/Leader
06/02/2019 | 15:40

Παρατείνεται η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης των επενδυτικών σχεδίων/προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων της υπ. αριθ. 89/ 22-10-2018 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα/παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης: «Καλές Πρακτικές Νησιωτικής Ανάπτυξης» του ΠΑΑ 2014-2020 (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2).

Σε συνέχεια αιτημάτων από ενδιαφερόμενους φορείς η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER στην υπ’ αριθμό 7/31-01-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης με την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5.3 της Πρόσκλησης και σύμφωνα με τις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2018 (22/10/2018)

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 (29/03/2019)

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα, που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Βρείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής στον ιστότοπο www.ionianlag.gr