Ο Σπύρος Πεφάνης εξελέγη νέος αντιπρόεδρος της ΕΔΑΚΙ
Πολιτική
13/11/2020 | 16:34

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 34ηςη συνεδρίασης της Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ στις 13-11-2020.

Αριθµός Απόφασης 121/2020 Περίληψη

Eκλογή Αντιπροέδρου ∆ιοκητικού Συµβουλίου της Ε∆Α-ΚΙ Α.Ε.Ο.Τ.Α

Στο Αργοστόλι σήµερα την 13 Νοεµβρίου 2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 ( σύµφωνα µε την ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π. οικ. :71342/2020 (ΦΕΚ 489/Β/06-11-2020) έκτακτα µέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από το κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού (covid-19) στο σύνολο της επικράτειας για το διάστηµα από το Σάββατο 07 Νοεµβρίου 2020 έως και τη ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου 2020) συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Μ.Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών (α΄όροφος) κατόπιν της υπ αρ 469/12-11-2020 έγγραφη πρόσκλησης του κ. Προέδρου αυτής σε όλα τα Μέλη του ∆.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τον νόµο δεδοµένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) Μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα (10) και ονοµαστικά :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Γαβριελάτος Αργύριος                                                                                          1)Μινέτος ∆ιονύσιος

2)Βανδώρος Παναγής                                                                                         (∆ικαιολογηµένα απών)

3)Ραδίτσας Νικόλαος (Με εξουσιοδότηση

στον Βανδώρο Παναγή)

4)Ματιάτος Σπυρίδων (Με εξουσιοδότηση

στον Γαβριελάτο Αργύριο)

5)Πεφάνης Σπυρίδων

6)Ζαµπέλη Σπυριδούλα

7)Καβαλλιεράτος Γεώργιος

8)Ματιάτος Σπύρος

9)Κωνσταντάτος Ιωάννης (Με εξουσιοδότηση

στον Καβαλλιεράτο Γεώργιο)

10)Κωνσταντάτος ∆ιονύσιος (Με εξουσιοδότηση

στον ΜατιάτοΣπύρο)

 

Ο κ. Πρόεδρος ζητά από τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να αποφανθούν για το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης λόγω της αναγκαιότητας εκλογής Αντιπροέδρου του ∆.Σ. της Ε∆Α-ΚΙ Α.Ε.ΟΤ.Α. για να αντικαθιστά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Αφού τα Μέλη του ∆.Σ. ψηφίζουν οµόφωνα για τον ορισµό του εν λόγω θέµατος ως κατεπείγον ο κ. Πρόεδρος προτείνει για Αντιπρόεδρο τον κ. Πεφάνη Σπυρίδωνα του Άγγελου και ακολουθεί µυστική ψηφοφορία.

Μετά την µυστική ψηφοφορία

Εκλέγεται µε ψήφους δέκα (10) ο κ. Πεφάνης Σπυρίδων του Άγγελου που θα αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται σύµφωνα µε το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας .

 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Αργοστόλι 13-11-2020

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ