Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Γεωργικής Σχολής για την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας νέας μίσθωσης με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Κοινωνία
14/01/2022 | 14:23

Μίσθωση ακινήτου πρακτικής Γεωργικής Σχολής Παναγή Βαλλιάνου σε Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Η σύμβαση μισθώσεως μεταξύ της «Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Παναγή Βαλλιάνου» και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (νυν Ιόνιο Πανεπιστήμιο) του ακινήτου ιδιοκτησίας της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής έληξε στις 30/6/2018. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Π.Δ 715/1979, στις μισθώσεις για στέγαση υπηρεσιών ΝΠΔΔ δεν επιτρέπεται σιωπηρή αναμίσθωση ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης. Η μίσθωση λήγει με τη παρέλευση του συμβατικού χρόνου, οπότε το ΝΠΔΔ (ήτοι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 4182/2013 που εφαρμόζεται στις μισθώσεις Κοινωφελών Περιουσιών, εκμίσθωση ακινήτων της κοινωφελούς περιουσίας διενεργείται από τον εκκαθαριστή στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή, ύστερα από τη δημοσίευση επί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και τυχόν άλλες ιστοσελίδες που κρίνονται κατάλληλες για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα. Για την εκμίσθωση ακινήτων αντικειμενικής αξίας άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ απαιτείται προεκτίμηση της μισθωτικής αξίας τους από πιστοποιημένους εκτιμητές. Σύμφωνα με την από Μαίου 2018 Έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου ορκωτού εκτιμητή, η ετήσια μισθωτική αξία του ακινήτου που είχε μισθωθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανέρχεται σε 47.330 ευρώ.

Είναι σαφές ότι η Διοικητική Επιτροπή της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε την αποβολή του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος από τον χώρο.

Πλην όμως, για τη σύναψη νέας μισθώσεως, ήταν και είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τους ανωτέρω νόμους. Από τις 30/6/2018 έως 10/1/2022 δεν επετεύχθη συμφωνία για την ανανέωση της μίσθωσης ανάμεσα στην Πρακτική Γεωργική Σχολή και στο σημερινό Ιόνιο Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων).

Η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας νέας μίσθωσης εδράζεται στο γεγονός της μεγάλης διαφοράς του ετήσιου μισθώματος που προκύπτει αφενός από την Έκθεση του Πιστοποιημένου Ορκωτού Εκτιμητή (47.330€ ετησίως) που λαμβάνεται ως βάση για τη σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης βάσει του άρθρου 24 Ν. 4182/2013 και εφ’ ετέρου της εκφρασθείσας δυνατότητας του Επιστημονικού Ιδρύματος να καταβάλλει ετήσιο ποσόν όχι ανώτερο των 11.000€.

Η Διοικητική Επιτροπή της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής ζήτησε από την Εποπτεύουσα Αρχή (εν προκειμένω την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου) την κατά παρέκκλιση του Νόμου άδεια για να προχωρήσει σε διαδικασίες μίσθωσης με το προτεινόμενο μίσθωμα των 11.000€ που προσέφερε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Εντούτοις αυτό δεν κατέστη εφικτό και μέχρι σήμερα οι προσπάθειες εξεύρεσης λύσης δεν ευδοκίμησαν.

Ως εκ τούτου η Διοικητική Επιτροπή της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής σύμφωνα με την έγγραφη παραγγελία του από 2020 διενεργηθέντος Ειδικού Διαχειριστικού Ελέγχου προχώρησε σε διαδικασίες έξωσης του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ως εκ του νόμου υποχρεούτο.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να προκηρύξει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση του ακινήτου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τα Κληροδοτήματα (Ν. 4182/2013).

Αργοστόλι, 14-1-2022

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

«Πρακτικής Γεωργικής Σχολής Παναγή Βαλλιάνου»

Ευρυβιάδης Σ. Σκλάβος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer