Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου
29/06/2020 | 16:40

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ)  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 22η Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  «Κεκλεισμένων των Θυρών» στο χώρο του   Θεάτρου  « ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την  29η  Ιουνίου  2020   ημέρα   Δευτέρα   και ώρα   18:00,    λαμβανομένου υπόψη τις  εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , προκειμένου να συζητηθεί   το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή  και Έγκριση μελέτης έργου :  «Βελτίωση Αστικού   Περιβάλλοντος

Πόλεως  Αργοστολίου – Ασφαλτοστρώσεις  Οδών»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος

Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω προθεσμιών από το Υπουργείο Μεταφορών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ