Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας
Κοινωνία
18/01/2021 | 10:24

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών Υγείας (Ιατρός Εργασίας) και Ασφάλειας (Τεχνικός Ασφαλείας) (CPV 71317200-5 «Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας») με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 15.304,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τα έτη 2021 και 2022.

Η δαπάνη θα βαρύνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κ.Α.Ε. 0419α «Αμοιβές Λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος των οικονομικών ετών 2021, 2022.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 15/01/2021

Καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25/01/2021 και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού : 26/01/2021 και ώρα 11:30

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν.4412/2016.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών, Ιωάννη Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, στην κα Παπαβλασοπούλου Κων/να όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10:00 με 13:00 στο τηλέφωνο 26610 87623, και στο e-mail: dinap@ionio.gr, καθώς και στον κ. Αρβανάκο Βασίλειο στο τηλέφωνο 26610 87625, και στο e-mail: vassilis@ionio.gr.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer