Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης ακινήτου
Κοινωνία
09/12/2020 | 16:52

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός ἐκμίσθωσης ἀκινήτου λόγῳ μεταβίβασης ἐπιχείρησης (μισθωτική σχέση σέ ἰσχύ).

Ὁ Πρόεδρος καίτά Μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου τοῦ Ἱερατικοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας προκηρύσσουν Δημόσιον Πλειοδοτικόν Διαγωνισμόν διά τήν ἐκμίσθωση ἀκινήτου, ἰσογείου  50 τ.μ. ὠφελίμουἐπιφανείας(μέ πατάρι) εἰς τήν ὁδόν Σωτῆρος 10, Ἀργοστόλιον, δεξιά τῆς εἰσόδου τοῦ κτιρίου ἒνθα στεγάζεται ἡ Δ.Ο.Υ. Ἀργοστολίου, τό ὁποῖο λειτουργεῖ ἢδη ὡς καφετέρια, λόγῳ λήξεως τοῦ Συμφωνητικοῦ Μίσθωσης τοῦ ἀκινήτου ἀλλά καί λόγῳ μεταβίβασης ἐπιχείρησης,  (μισθωτική σχέση σέ ἰσχύ), ὡς κάτωθι:

  1. Οἱ ὂροι τοῦ Πλειοδοτικοῦ Διαγωνισμοῦ.
  2. Ἐπαγγελματική μίσθωση σέ ἰσχύ.
  3. Ἡ αἰτία πού διενεργεῖται, μεταβίβαση ἐπιχείρησης λόγῳ ἀνωτέρας βίας μισθωτή.

Εἰδική  Συγγραφή  ὑποχρεώσεων:

Ὁ πλειοδότης, νέος μισθωτής, καταρτίζει ἰδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης ἐπιχείρησης μέ τήνἰδιοκτήτριατῆς ἐπιχείρησηςκαίμεταβίβασης παραρτημάτων καί παγίων, μέ ὂρους πού συνομολογοῦνται ἀπό τούς δυο, χωρίς οὐδεμίαεὐθύνητοῦ ἐκμισθωτοῦ Ἱερατικοῦ Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας.

Διά τήν μεταβίβαση τῆς ἂδειας λειτουργίας ἀπαιτοῦνται:

Δύο (2) ἒγχρωμες φωτογραφίες τοῦ νόμιμου ἐκπροσώπου τῆς ἀγοράστριας ἐπιχείρησης.

Φωτοαντίγραφο τῆς ὑπάρχουσας ἂδειας ΚΥΕ τοῦ καταστήματος τῆς πωλήτριας ἐπιχείρησης.

Ἀντίγραφο τῆς ἡλεκτρονικῆς κατάθεσης τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου στήν ἱστοσελίδα τοῦ taxisnetμέσω τῆς ἐφαρμογῆς “Ὑποβολή Δήλωσης Πληροφοριακῶν Στοιχείων Μισθώσεων Ἀκίνητης Περιουσίας”.

Πρωτότυπο ἰδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο ἀπό συμβολαιογράφο (στήν περίπτωση μεταβίβασης τῆς ἐπιχείρησης λόγῳ πώλησης, γονικῆς παροχῆς, κληρονομιάς ἢ δωρεᾶς).

Ὁνόμιμοςἐκπρόσωποςτηςπωλήτριαςἐπιχείρησηςὑπογράφειὑπεύθυνη δήλωση, μέ τήνὁποία θάδηλώνειὅτι τό κατάστημαὑγειονομικοῦἐνδιαφέροντοςπού λειτουργοῦσε ἕως σήμερα στό ὄνομά τῆς πωλήτριας ἐταιρίας, θά λειτουργεῖ πλέον στό νέο ὄνομα τῆς ἀγοράστριας ἐταιρίας.

Ὁνόμιμοςἐκπρόσωποςτηςἀγοράστριαςἐπιχείρησηςὑπογράφειὑπεύθυνη δήλωση, μέτηνὁποία θάδηλώνεταιὅτιδένἔχειἐπέλθει μεταφορά, ἐπέκταση, ἀλλαγήχρήσηςκαίοὐσιώδηςτροποποίησητῶν ὑγειονομικῶνὅρων λειτουργίας, βάσειτῶν ὁποίωνχορηγήθηκεἡἰσχύουσα ἄδεια (περιπτώσειςμεταβίβασηςκαίμίσθωσηςἤ ἐκμίσθωσης) καίσυμπληρώνει τά στοιχεῖα του.

Ποσό παραβόλου διά τήν ἀντικατάσταση τῆς ἀδείας ΚΥΕ (σύμφωνα μέ τήν 61167/2007 ΚΥΑ, πού δημοσιεύθηκε εἰς τό ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007).

Προσκαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι διά τήν ἐνοικίασιν τοῦ ἀκινήτου νά προσκομίσουν τίς προσφορές τους ἐντός κλειστοῦ φακέλου, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ἀπό 10/12/2020 ἓως καί 29/12/2020, ὣρες Γραφείου 10:00 – 14:00, ἐργάσιμες ἡμέρες, τηλ. ἐπικοινωνίας 2671022231 & 2671028011. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά ἀναγράφουν εὐκρινῶς, ὂνομα, ἐπίθετο, τηλ. ἐπικοινωνίας καί τό προσφερόμενον ποσόν διά τό ἐνοίκιον.

ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer