Ελληνικής Λύση: Απάντηση στην ερώτηση με θέμα «Απάγκιο ιταλικών αλιευτικών η Κεφαλονιά» από το αρμόδιο Υπουργείο
Πολιτική
22/10/2021 | 12:50

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτηση σας γνωρίζουμε ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1967/2006, από τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων & Προϊ- όντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει καθοριστεί ο λιμένας Αργοστολίου Κεφαλληνίας ως λιμένας εκφόρτωσης των αναφερομένων στον ως άνω Κανονισμό αλιευμάτων. Ως εκ τούτου, τόσο ο κατάπλους όσο και η εκφόρτωση κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στον προα- ναφερόμενο λιμένα καθίσταται σύννομη, εφόσον η αλιευτική δραστηριότητα έχει διεξαχθεί σύμ – φωνα με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, του Κανονισμού Ελέγχου Αλιείας και των λοιπών διατάξεων της ενωσιακής αλιευτικής νομοθεσίας.

Πέραν των ανωτέρω, με την υπ΄ Αριθ. 1939/136830/25-5-2021 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2199), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του ν. 4767/2021 (Α΄9), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια αλιείας από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης που φέρουν τη σημαία άλλων κρατών μελών στα ύδατα της αιγιαλίτιδας ζώνης μεταξύ έξι (06) και δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων στην περιοχή που ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 του ν.4767/2021, ήτοι σε όλη τη θαλάσσια περιοχή από το βορειότερο σημείο της Περιφέρειας Ιονίων νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου.

Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2143.1-2/14137/23-2-2017 Διαταγή της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) έχουν δοθεί οδηγίες – εντολές προς τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, ώστε σε κάθε περίπτωση κα- τάπλου κοινοτικών αλιευτικών σκαφών σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας να διενεργούνται επισταμένες αλιευτικές επιθεωρήσεις με αντικειμενικό σκοπό την διαπίστωση τήρησης της αλιευ – τικής νομοθεσίας (ενωσιακής – εθνικής). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το μήνα Σεπτέμβριο τ.ε. έχουν καταπλεύσει σε λιμένες δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κεφαλληνίας δέκα (10) κοινοτικά αλιευτικά σκάφη σημαίας Ιταλίας, στα οποία διενεργήθηκαν συνολικά δεκαεπτά (17) επιθεωρή- σεις στο πλαίσιο ελέγχου τήρησης των κανόνων της Ένωσης και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και των διαλαμβανομένων στην ως άνω Διαταγή ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΛΑΛ .

Τέλος, σύμφωνα με τα τηρούμενα στην αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αρχεία, δεν προκύπτουν κατάπλοι αλιευτικών σκαφών με ελληνική σημαία σε λιμένες της Ιταλίας, κατόπιν αλιείας σε διεθνή ύδατα, για λόγους ασφαλείας λόγω επικρατουσών δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ