Τι προτρέπει σε κλήρο και πιστούς
Εξέδωσε εγκύκλιο για τον κοροναϊό ο Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης
Εκκλησία
10/03/2020 | 21:06

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

 

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Παρακολουθοῦμε τό τελευταῖο διάστημα τή γενική ἀνησυχία καί ἀναστάτωση ἀπό τή διάδοση τοῦ νέου κοροναϊοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἐνδιαφέρεται γιά τόν ὅλο ἄνθρωπο· ὄχι μονάχα γιά τήν ψυχή, ἀλλά καί γιά τό σῶμα του.

Λαμβάνοντας ὑπ’  ὄψιν καί σχετικό Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐρχόμαστε , ὡς τοπική Ἐκκλησία, νά συνδράμουμε τίς προσπάθειες τῶν ἁρμοδίων φορέων τῆς χώρας μας, ὑπενθυμίζοντας σέ ὅλους τήν ἀνάγκη γιά λήψη τῶν κατάλληλων μέτρων προστασίας καί ὑγιεινῆς γιά τόν χῶρο εὐθύνης μας, γιά τά μέλη τῆς οἰκογενείας μας καί ἐμᾶς προσωπικά.

Κατόπιν τούτων, γιά τήν πρόληψη τῆς νόσου συστήνουμε:

1) Νά ἐντείνουμε τίς προσευχές μας πρός τόν Νικητή τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν.

2) Νά ἐνθυμούμαστε ὅτι οἱ εἰδικοί Ἐπιστήμονες, τόσο τῆς πατρίδας μας ὅσο καί τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας, διαβεβαιώνουν ὅτι δέν ὑφίσταται λόγος πανικοῦ καί ὅτι τό μεγαλύτερο ποσοστό ὅσων νοσήσουν ἁπλῶς θά παρουσιάσει συμπτώματα, τά ὁποῖα ὁμοιάζουν μέ τά ἀντίστοιχα τῆς κοινῆς γρίπης. Για τό λόγο αὐτό, καλό εἶναι νά ἀκολουθεῖται ἡ ἐνημέρωση ἀπό τίς ἐπίσημες πηγές καί ἡ ἀνάλογη πρακτική, σύμφωνα μέ τίς συστάσεις τῶν Ἐπιστημόνων.

3) Σχετικά μέ τήν πρόληψη τῆς διάδοσης τοῦ ἰοῦ, ὀφείλουμε:

α) Νά πλένουμε τακτικά τά χέρια μας μέ ὑγρό σαπούνι καί νερό ἤ ἐναλλακτικά μέ χρήση εἰδικῶν  ἀντισηπτικῶν μέ οἰνόπνευμα (ἀλκοολούχων).

β) Ἄν ἔχουμε βῆχα ἤ πυρετό, πρέπει νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τόν γιατρό μας τηλεφωνικά καί νά μήν μεταβοῦμε στό ἱατρεῖο ἤ τό νοσοκομεῖο.

γ) Νά τηροῦμε ἀποστάσεις ἀπέναντι σέ ὅσους παρουσιάζουν συμπτώματα.

δ) Νά διατηροῦμε καθαρές τίς ἐπιφάνειες, νά ἀερίζουμε ἐπαρκῶς τά σπίτια, τούς χώρους ἐργασίας καί τούς Ἱερούς Ναούς.

ε) Ὅσοι παρουσιάσουν συμπτώματα, καλόν εἶναι νά ἀποφεύγουν προσωρινά τούς χώρους μαζικῆς συνάθροισης, τούς ἀσπασμούς καί τούς ἐναγκαλισμούς.

4) Ἰδιαίτερη προσοχή ἀπαιτεῖται γιά ὅσους ἀπό τούς συνανθρώπους μας ἀνήκουν στίς ὑγειονομικά εὐπαθεῖς ὀμάδες (ἠλικιωμένοι, ἄτομα μέ χρόνια ἀναπνευστικά προβλήματα καί προβλήματα τοῦ ἥπατος, σακχαρώδη διαβήτη, καρδιακά προβλήματα), οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν νά εἶναι πιό προσεκτικοί, προκειμένου νά μην προσβληθοῦν ἀπό τή νόσο. Νά παραμένουν στά σπίτια τους, ἐάν ἡ ἔξοδός τους δέν εἲναι ἀπαραίτητη. Νά εἶναι περισσότερο σχολαστικοί καί ἐπιμελεῖς μέ τήν καθαριότητα καί τήν ἀτομική τους ὑγιεινή, ἐάν δέ ὑπάρχουν ἀτομα πού τούς φροντίζουν, αὐτά θά πρέπει νά φοροῦν μάσκα.

Ἀδελφοί μου,    

Ἐμεῖς δέν ἔχουμε τή δυνατότητα νά ἐξαλείψουμε τή νόσο. Μποροῦμε ὅμως νά περιορίσουμε τή μετάδοσή της, λαμβάνοντας τά κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Μή λησμονοῦμε ὅτι, μοναδική ἀδιάψευστη ἐλπίδα γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χορηγός τῆς Ζωῆς, ὁ Χριστός μας.

Ἡ Ἐκκλησία, πάντοτε μεριμνοῦσα γιά τόν ἄνθρωπο, παρηγορητικῶς ἐπισημαίνει ὅτι δέν πρέπει νά λησμονοῦμε πώς, κάθε δυσκολία, ἀκόμη καί αὐτή ἡ νόσος, μπορεῖ νά ἀποτελέσει εὐκαιρία προσευχῆς καί νά φέρει στήν ἐπιφάνεια τήν θετική πλευρά τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, πού μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ μέ γεναιότητα, ἔλλειψη πανικοῦ καί πρωτίστως μέ κοινωνική συνοχή.

Χρέος μας εἶναι νά ἐνεργήσουμε προληπτικῶς καί διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ νά ἐμποδίσουμε τήν περαιτέρω ἐξάπλωση τῆς νόσου, ὥστε ἀτομικά καί συλλογικά νά ξεπεράσουμε καί αὐτήν τήν δοκιμασία.

Μετά διαπύρων πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer