Με απόφαση Μονιά
Δήμος Σάμης: Κλειστό το Νηπιαγωγείο Μεσοβουνίων λόγω έξαρσης του ιού της γρίπης
Κοινωνία
27/02/2020 | 14:56

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΗΣ

Έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική

  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Τις διατάξεις του Ν.4555/18,όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α ́/08.06.2006),

  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

 4. Το άρθρο 154 Ν. 4600/2019 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010»

  με το οποίο συστήνεται ο Δήμος Σάμης με έδρα τη Σάμη, αποτελούμενος από
  τις δημοτικές ενότητες: α. Ερίοου, β. Πυλαρέων και γ. Σάμης. (ΦΕΚ Α/43/9-3-2019).

 5. To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 6. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
 7. To αρθ. 4 του Π.Δ 79/2017 – ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017
 8. Το υπ`αριθμ.1160/27.02.2020 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης

  Κεφαλληνίας σχετικά με «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών».

 9. Την άμεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας των σχολείων λόγω των

  αυξανόμενων απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Μεσοβουνίων που λειτουργεί στη Δημοτική Ενότητα Ερίσου του Δήμου Σάμης, στις 27 Φεβρουαρίου και 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.

1

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σάμης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Κεφ/νιας Νηπιαγωγείο Μεσοβουνίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΝΙΑΣ ΝΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer