Δήμος Ληξουρίου: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
Κοινωνία
08/07/2021 | 13:11

Το παρών Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.A) του Δήμου Ληξουρίου, αφορά την κατάρτιση ενός
ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) σε επίπεδο Δήμου, το οποίο θα:

 Ενσωματώσει τις νέες απαιτήσεις κα στόχους της νομοθεσίας για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων με
έμφαση στις αρχές της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

 Αναδείξει τα απαιτούμενα τοπικά έργα υποδομής και δράσεις καθώς και τις αναγκαίες συμπληρωτικές υποδομές
διαχείρισης αποβλήτων.

 Προτείνει δράσεις:
Για την μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και κατ’ επέκταση του κόστους διαχείρισης για το
Δήμο,
Για την αύξηση των ποσοστών διαλογής στη πηγή και ανακύκλωσης των ΑΣΑ προκειμένου να επιτευχτεί ο
στόχος του 65% του 2030,
Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

 Διαμορφώνει τον απαιτούμενο προϋπολογισμό για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης στο πλαίσια ευρωπαϊκών και λοιπών προγραμμάτων.

 Μειώσει το σημερινό και μεσοπρόθεσμο κόστος διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου που πέραν του κόστους
συλλογής-μεταφοράς του Δήμου, που επιβαρύνεται επιπρόσθετα από 1-1-2020 με την περιβαλλοντική εισφορά
κυκλικής οικονομίας για τα σύμμεικτα ανεπεξέργαστα ΑΣΑ.

Αναλυτικά τα όσα ειπώθηκαν diavgeia.gov.gr

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ