Διενέργεια γενικής καθαριότητας και απολύμανσης
Δήμος Αργοστολίου: Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία
11/02/2021 | 14:06

                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ

                                             Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  • To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  • Την άμεση ανάγκη για την διενέργεια γενικής καθαριότητας και απολυμάνσεων σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Αργοστολίου.

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή λειτουργίας  όλων των  εκπαιδευτικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας    και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αργοστολίου  για την διενέργεια γενικής καθαριότητας και απολύμανσης  την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021.

 

 

   

Ο Δήμαρχος

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος