Δήλωση βοσκήσιμων γαιών
28/09/2017 | 13:47

Σας ενημερώνουμε ότι, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν στην κυριότητά τους βοσκήσιμες γαίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του         Ν. 3208/2003 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο», (Φ.Ε.Κ. Α΄/99) όπως ισχύει, θα πρέπει να τις δηλώσουν στην αρμόδια περιφέρεια μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2017 ,εάν θέλουν, να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ