Ανακοίνωση της Δευτεροβάθμιας
Κλειστά Γυμνάσιο και Λύκειο Σάμης λόγω κρουσμάτων covid-19
10/02/2021 | 16:36

Από τη ΔΔΕ Κεφαλληνίας ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων Γυμνασίου και ΓΕΛ Σάμης από 11-02-2021 έως και 24-02-20121 λόγω κρουσμάτων covid19.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.

Αργοστόλι 10-02-2021

ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝCOVID 19»

Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας

        Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 8 της υπ. αριθμ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002(ΦΕΚ 1538 τ. Β΄/10-12-2002) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ κ των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων , των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα κ πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα κ τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο κ το χρόνο εξέτασης κ βαθμολόγησης της εξέτασης κ κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»
  2. Την υπ. Αριθμ. Πρωτ Φ353.1/324/105877/Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ:6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-ΟΓΡ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
  3. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ55339/08-09-2020 ΚΥΑ με θέμα «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών επιτροπών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κεντρα Δια Βίου Μάθησης,δομών ΕΕΚ & ΔΒΜ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φρονιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής  εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων,  ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνιού COVID-19 λειτουργία τους» (ΦΕΚ 3786/τΒ΄/08-09-2020).
  4. Τις από 12-9-2020 Οδηγίες περί αρχών διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
  5. Τις από 18-9-2020 Οδηγίες περί αρχών διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
  6. Τις από 11-11-2020 Οδηγίες περί αρχών διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
  7. Εμπιστευτική αναφορά περιστατικού του Διευθυντή του ΓΕΛ Σάμης Κεφαλληνίας, περί ύπαρξης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων νέου κορωνιού SARS-Cov-2 (COVID-19) σε μαθήτρια της σχολικής μονάδας και σε εργαζόμενη στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου & ΓΕΛ Σάμης
  8. Την Γνωμοδότηση, με αρ. πρωτ οικ.10451/2635/10-02-2021Δ της κ. Λάντου Αλεξάνδρας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης, περί αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων Γυμνασίου και ΓΕΛ του σχολικού συγκροτήματος Σάμης Κεφαλληνίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι ΖΕΙ

  1. Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Γυμνασίου (2504010) και ΓΕΛ (2554010) του σχολικού συγκροτήματος Σάμης Κεφαλληνίας, λόγω κρουσμάτων νέου κορωνοϊούSARS-CoV-2 (COVID-19) για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, ήτοι από 11-02-2021 έως και  24-02-2021.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ