Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας
Κοινωνία
10/07/2020 | 16:09

Με την αριθ. 94/165904/23-06-2020 (ΦΕΚ 2648 Β/30-6-2020) Κ.Υ.Α θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014 με σκοπό την στήριξή τους κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Επικράτειας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020, δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία και οι οποίοι υπέστησαν σοβαρή μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού κατά το έτος 2020. Εξαιρούνται από την παρούσα ενίσχυση οι αλιείς πλοιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών τα σκάφη των οποίων φέρουν τα εργαλεία «τράτα βυθού με πόρτες (μηχανότρατα)» ή/ και «γρι-γρι».

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία ολικού μήκους του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που κατέχει, ως ακολούθως:

Α. Για αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 800 ευρώ ανά σκάφος.

Β. Για αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 11,99 μέτρων το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 1.200 ευρώ ανά σκάφος.

Γ. Για αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 3.500 ευρώ ανά σκάφος.

Δ. Για αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 4.000 ευρώ ανά σκάφος.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου πλοιοκτητών στις εφαρμογές του ΟΣΠΑ (Ηλεκτρονικές Αιτήσεις > Δήλωση Παράκτιων) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing

Η ψηφιακή εφαρμογή έχει τεθεί σε λειτουργία και θα είναι ανοιχτή για την υποδοχή των αιτημάτων μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Για την υποστήριξη της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 έως 14:00, στα τηλέφωνα:

210 9287145, 210 9287172, 210 9287149 ή/και να στέλνουν τo αίτημά τους στα e-mail : aergolavou@minagric.grsyg107@minagric.gr .

Τα ανωτέρω έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της Γενικής Δ/νσης Αλιείας http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/announcementsFiles/ΕΝΙΣΧΥΣΗ%20ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ_deminimis.pdf με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer