Ερώτηση Βελόπουλου
Απάντηση Μενδώνη στην ερώτηση Βελόπουλου για την Δημιουργία Γεωπάρκου και Γεωδιαδρόμων σε Κεφαλονιά και Ιθάκη
05/01/2021 | 20:32

Ακολουθεί η απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2526/9.12.2020 Ερώτησης του Βουλευτή, κ. Κυριάκου Βελόπουλου, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Επισημαίνεται ότι, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι ο Διαχειριστής του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης, που πρόκειται να δημιουργηθεί μέσω της Πράξης «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO» με Κωδικό ΟΠΣ 5007956 στο Ε. Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (αρ. πρ. 1427/17-7-2018 Απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: 72ΔΗ7ΛΕ-6ΛΛ).

Κατόπιν γνωστοποίησης της Απόφασης του Αντιπεριφεριάρχη Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τη «Δημιουργία και λειτουργία του Γεωπάρκου Κεφαλληνίας και Ιθάκης» (αρ. πρωτ. οικ. 85174/19590/03-10-2016) η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαληνίας και Ιθάκης έχουν ορίσει εκπροσώπους στο Συντονιστικό Όργανο του εν λόγω Γεωπάρκου. Διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ δεν συμμετέχουν στο Μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο έχει συναφθεί μεταξύ των φορέων υλοποίησης του έργου.

Στο πλαίσιο του υποέργου 1 “Καταγραφή, ανάδειξη και προβολή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης” της ανωτέρω Πράξης, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου κατέθεσε αίτημα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε σημεία ενδιαφέροντος, τα περισσότερα εκ των οποίων εμπίπτουν είτε σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, είτε σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, είτε βρίσκονται πλησίον μνημείων και ιστορικών κατασκευών. Ως εκ τούτου, οι συναρμόδιες υπηρεσίες και τα Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν για οποιαδήποτε ενέργεια, έργο ή κατασκευή, που προβλέπεται από το ανωτέρω έργο, πλησίον των κηρυγμένων περιοχών και των μνημείων, σύμφωνα με τις διάταξεις του Ν. 3028/2002.

Μετά την κατάθεση της εν λόγω μελέτης στις 29-10-2020, ακολούθησε τηλεδιάσκεψη του Συντονιστικού οργάνου του εν θέματι Γεωπάρκου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι οι πινακίδες που προτάθηκε να τοποθετηθούν διαφέρουν από εκείνες που κατατέθηκαν στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Επομένως, ζητήθηκε επικαιροποίηση του αιτήματος, το οποίο κατατέθηκε στις 17/12/2020. Κατόπιν των ανωτέρω, οι συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαληνίας και Ιθάκης και η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Δ. Ελλάδας, Πελ/σου και Ν.
Ιονίου, θα αποστείλουν τον φάκελο της μελέτης και τις απόψεις τους στα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ προς έγκριση.

Η πορεία του φακέλου δημιουργίας του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης και ένταξης αυτού στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.Το ΥΠπΟα θα στηρίξει την προσπάθειά τους, προχωρώντας στις αναγκαίες εγκρίσεις του έργου, βάσει των διατάξεων του Ν. 3028/2002 και παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια και επιστημονική τεχνογνωσία -εφόσον αυτό ζητηθεί.

Η δημιουργία ενός τέτοιου πάρκου και η ένταξή του στην UNESCO μόνο θετικά μπορεί να συμβάλλει στους σκοπούς προστασίας και ανάδειξης του ιδιαίτερου και μοναδικού γεωπεριβάλλοντος των νήσων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης στο πλαίσιο της ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης των τόπων αυτών.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ