Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στον Εθνικό Δρυμό Αίνου
Κοινωνία
12/07/2021 | 11:24

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/01-05-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας
και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την § Θ7 του άρθρου
186, σύμφωνα με την οποία στις Περιφέρειες ανήκει ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της,
καθώς και του δημοσίου και του ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της
ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
3.Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση,
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 65/Α΄/2020)
6. Την υπ. αριθμ. 1673/2020 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη» (ΦΕΚ 1070/Β΄/2020)
7. Την υπ. αριθμ ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/15-03-2020 Απόφαση Διορισμού Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 183/ΥΟΔΔ/2020)
8. Το άρθρο 4 παρ. 4 της ΠΝΠ της 14-03-2020 (ΦΕΚ 64/Α΄/2020) η ισχύς της οποίας κυρώθηκε με
το άρθρο 3 του Ν. 4682 τ.Α΄76/03.04.2020
9. Το Ν.4662/7-2-2020 (ΦΕΚ 27Α) Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.
10. Την υπ. αρ. 8778/14-03-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί
«Αναβίωσης ή εξακολούθησης λειτουργίας επιχειρησιακών και διοικητικών δομών, λειτουργιών και
οργάνων της ΓΓΠΠ σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους προ της δημοσίευσης του
Ν. 4662/2020, και μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης του ως άνω
νόμου»(ΑΔΑ: ΩΑΨΝ46ΜΤΛΒ-ΛΧΦ)
11. Το Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/22.10.1998) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες
και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
12. Το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών με τη συνθηματική λέξη
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με τα Παραρτήματά του.
13. Το Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 3752/25-05-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας/Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με θέμα:
«Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών
κατά την αντιπυρική περίοδο 2018» και ειδικότερα η παράγραφος 1.12 που προτείνει την
απαγόρευση της κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές με Απόφαση του
Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
14. Το αριθ. πρωτ. 8797/06-12-2019 έγγραφο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας «4η Έκδοση του
Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική
ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική
λέξη “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”».
15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2876/12-04-2020 έγγραφο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας «Σχεδιασμός και
δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών
πυρκαγιών».
16. Το υπ’ αρ. 12385/18-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ω7Α46ΜΤΛΒ-ΖΘΖ) έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη µε θέμα «Έργα, δράσεις και μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας των Περιφερειών για την
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών».
17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3986/12-05-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας (Α∆Α:
ΩΤ4246ΜΤΛΒ-Θ91) για τη λήψη απόφασης που αφορά την εφαρμογή του μέτρου της
απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και
ευπαθείς περιοχές μετά από πρόταση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
(ΚΣΟΠΠ).
18. Την µε αριθ. πρωτ.86616/03-06-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α∆Α: ΩΤΣΟΟΡ1Φ-YA5) για την
Εξουσιοδότηση Περιφερειαρχών σε θέματα Απαγόρευσης Κυκλοφορίας στα δάση.
19. Το από 17 Μαΐου 2021 Πρακτικό Συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Επιβάλλουμε το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, από τη δύση
έως την ανατολή του ηλίου της επομένης ημέρας, καθ΄όλη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου
2021 στον Εθνικό Δρυμό Αίνου καθώς και το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης εισόδου κάθε
φορά που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας θα προβλέπει για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας κατηγορία
κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) και 5 (Κατάσταση Συναγερμού).

2. Σε εξαιρετικές και επείγουσες συνθήκες ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας μπορεί να
αποφασίζει επιπλέον μέτρα απαγόρευσης.

3. Τα ανωτέρω έχουν ισχύ έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου ήτοι 31-10-2021.

4. Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη Δ/νση Δασών και στις Πυροσβεστικές και
Αστυνομικές Αρχές Κεφαλληνίας.

5. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου θα μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των
αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή του μέτρου.

6. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας να μεριμνήσει για
την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού δια των τοπικών ΜΜΕ για την επικρατούσα κατάσταση.
Παρακαλείσθε για την άμεση και ομαλή διεξαγωγή του μέτρου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ