Αυτοί είναι οι Αναπληρωτές του Θεόφιλου στο Δήμο Αργοστολίου
11/09/2019 | 15:32

Ο   Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  • Tα άρθρα 58 περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου και 59 του περί Αντιδημάρχων του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα.
  • Το άρθρο 89 περί Αναπλήρωσης Δημάρχου του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήμερα.
  • Την υπ`αριθμ 13/13-06-2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας σχετικά με επικύρωση των αποτελεσμάτων της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019.
  • Την υπ`αριθμ 82/596333/20.08.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. περί Ορισμόύ Αντιδημάρχων.
  • Το υπ`αριθμ 23521/25-08-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Αιρετών Δήμου Αργοστολίου.
  • Την υπ`αριθμ 7/66/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ ΩΞΘΙ46ΜΓΤΤ-58Ε).
  • Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε Αναπληρωτή Δημάρχου τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Τσιλιμιδό ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Δημάρχου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας και του Αναπληρωτή Δημάρχου, τον Δήμαρχο θα αναπληροί στα καθήκοντά και υποχρεώσεις του ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Σαμούρης.

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Δι@υγεια και αναρτάται στην ιστοσελίδα καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου. Η παρούσα έχει ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσή της.

Ο Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτος