Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση έξι υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
6 υποτροφίες από το Κληροδότημα Αμίλκα Αλιβιζάτου
Κοινωνία
08/02/2016 | 15:43

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους εξής κλάδους: δύο (2) στον κλάδο των Παιδαγωγικών Επιστημών (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό),  μίας (1) στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό), μίας (1) στον κλάδο της Φιλοσοφίας του Δικαίου (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) μίας (1) στον κλάδο της Θεολογίας (στο εξωτερικό) και μίας (1) στον κλάδο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (στο εξωτερικό) από τα έσοδα του κληροδοτήματος Aμίλκα Aλιβιζάτου.

Οι όροι απονομής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι:

 1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2016-2017, και μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου επαρκούν.
 1. 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την πραγματοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
 1. 3. Το ποσόν κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) το μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης σε κάθε υπότροφο θα καταβληθούν, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά την λήξη της επιμόρφωσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Aθηνών.
 1. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες) καταγόμενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, με προτίμηση πάντοτε των καταγομένων από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο, Κεφαλληνία, άλλως των περιφερειών των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 5, ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”, και να μην έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.
 1. Οι Σχολές και τα Τμήματα των οποίων οι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί καθώς και τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν γραπτά οι υποψήφιοι ανά επιστημονικό αντικείμενο, είναι τα εξής:
Αντικείμενο Πτυχιούχοι Εξεταστέα Μαθήματα/Ύλη
Παιδαγωγικές Επιστήμες

 

Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ειδικής Αγωγής 1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

2. Νεοελληνική Γλώσσα και Διδακτική της

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Όλων των Νομικών Σχολών 1. Συνταγματικό Δίκαιο

2. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Φιλοσοφία του Δικαίου

 

Όλων των Νομικών Σχολών 1. Μεθοδολογία του Δικαίου

2. Ιστορία της Φιλοσοφίας του Δικαίου.

Θεολογία

 

Τμημάτων Θεολογικών Σχολών 1. Εκκλησιαστική Ιστορία

2. Δογματική

Οικονομικές Επιστήμες Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών 1. Μακροοικονομική Θεωρία &             Πολιτική

2.Μικροοικονομία

Οι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυμούντες να μεταβούν στο εξωτερικό, θα εξετασθούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες από μία ξένη γλώσσα.  Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

 1. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
 1. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 27η Μαΐου 2016, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των ξένων γλωσσών σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα ως ακολούθως:

Ώρα 09:00π.μ. για το αντικείμενο των Παιδαγωγικών Επιστημών,

Ωρα 12:00μ. για τα αντικείμενα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, της Φιλοσοφίας του Δικαίου και της Θεολογίας και

Ώρα 15:00 για το αντικείμενο των Οικονομικών Επιστημών

Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των μαθημάτων Εισαγωγή στην Παιδαγωγική και Συνταγματικό Δίκαιο. Την ίδια ημέρα Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 και ώρα  13:00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των μαθημάτων Μεθοδολογία του Δικαίου, Εκκλησιαστική Ιστορία και Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική.

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των μαθημάτων Νεοελληνική Γλώσσα και Διδακτική της και Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. Την ίδια ημέρα Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των μαθημάτων Ιστορία της Φιλοσοφίας του Δικαίου, Δογματική και Μικροοικονομία.

Οι υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσον όρο βαθμολογίας στα δύο μαθήματα τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν στην ξένη γλώσσα, στην οποία θα εξετασθούν υποχρεωτικά, βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του μέσου όρου γενικής βαθμολογίας. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δε γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόμο.
 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας. 

Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Προξένου.

Εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, η καταβολή της αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία. Σημειώνεται ότι η υποτροφία εσωτερικού δεν παρέχεται κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.

 1. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της υποτρόφου, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε, εφαρμοζομένων για την είσπραξη αυτού των διατάξεων του νόμου «περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων». Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποία διακόπηκε η υποτροφία.
 1. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν το επιστημονικό αντικείμενο για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Oι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε περισσότερα από ένα επιστημονικά αντικείμενα. 

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:

α) Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (άρθρο 5). Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον αντίστοιχο κλάδο.

γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.

ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

στ) Αποδεικτικό της καταγωγής των υποψηφίων, εφόσον κατάγονται από τα νησιά Κύθνο, Κάλυμνο και Κεφαλληνία ή από τις περιφέρειες των νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Επτανήσου (άρθρο 4).

Σημειώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:

α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν  πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, και τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

 1. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής των υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/10.9.2013 σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους της από 18.3.1968 διαθήκης του αειμνήστου Aμίλκα Aλιβιζάτου, η οποία δημοσιεύθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με το υπ.’ αριθμ. 1005/9.9.1969 Πρακτικό του, τις υπ’ αριθμ. 8195/1978, 9116/2002, 936/2012 αποφάσεις του Εφετείου

 

Αθηνών και την υπ.’ αριθ. 1035499/766/Β0011/2.3.2005 κοινή απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών-Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5ος όροφος, τηλ.: 210.3664732, 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών: www.academyofathens.gr

Αθήνα,  27 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος                                                                                   O Γενικός Γραμματεύς

ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer