Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού θέτει σε εφαρµογή την υλοποίηση της Α ΦΑΣΗΣ του προγράµµατος
Τουρισμός για όλους
Τουρισμός
20/02/2014 | 18:53

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού θέτει σε εφαρµογή την υλοποίηση της Α ΦΑΣΗΣ του προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» Εξαήµερων ∆ιακοπών 2013-2014, το οποίο θα ισχύσει από 12 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2014.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
-Μόνιµοι Υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του ∆ηµόσιου Τοµέα και των ΝοµικώνΠροσώπων
-Μισθωτοί ή Συνταξιούχοι µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆, εφόσον ∆ΕΝ τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας
-Εν ενεργεία ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε , που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελµατίες ή επιχειρηµατίες πρώην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε, πρώην ΤΑΕ που αποδεδειγµένα δεν είναι δικαιούχοι της τέως Εργατικής Εστίας. Εξαιρούνται οιασφαλισµένοι, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, του Ταµείου Νοµικών
-Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον αποδεδειγµένα δεν δικαιούνται προγράμματος της τ. Εργατικής Εστίας
-Οι ασφαλισµένοι των ταµείων: ΝΑΤ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε και ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, καθώς και συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 01/01/1978 έως 31/12/1985
-Άτοµα που είναι ασφαλισµένοι της Πρόνοιας ή παίρνουν επίδοµα απορίας αναπηρίας από την Πρόνοια
-Άτοµα που είναι αυτασφαλισµένοι του ΙΚΑ, προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό
-Άτοµα µε ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω
-Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το φορολογητέο εισόδηµα των αιτούντων να ΜΗΝ υπερβαίνει ετησίως τα ποσά
-Μεµονωµένοι δικαιούχοι µε Ατοµικό εισόδηµα: 16.000 ευρώ
-∆ικαιούχοι µε Οικογενειακό εισόδηµα: 28.000 ευρώ
-Τρίτεκνοι µε Οικογενειακό εισόδηµα: 35.000 ευρώ
-Για κάθε προστατευόµενο µέλος το εισόδηµα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
-Φωτοαντίγραφο (και πρωτότυπο) ∆ελτίο αστυνοµικής Ταυτότητας,
-Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού σηµειώµατος έτους 2012 ή φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης έτους 2013 (εξαιρούνται τα άτοµα µε αναπηρία, πολύτεκνοι)
-Φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ
-Απόδειξη Κράτησης µέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα και µπορούν να αναζητηθούν στον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ κατάλογο καταλυµάτων του ΕΟΤ, www.visitgreece.gr
-∆ικαιολογητικά Πρόσθετα προσκοµίζουν όσοι οφείλουν να αποδείξουν ότι δεν είναι δικαιούχοι άλλων πρ/των (Εργατ. Ή Αγροτ. Εστίας), άτοµα µε αναπηρία, άποροι, πολύτεκνοι, προστατευόµενα µέλη λόγω σπουδών, αυτασφαλιζόµενοι στο ΙΚΑ
Πληροφορίες στα κατά τόπους γραφεία των Κ.Ε.Π. του Δήµου µας και στα τηλέφωνα:
-Κ.Ε.Π. Αργοστολίου: 26713-61000
-Κ.Ε.Π. Παλλικής: 26713-61820 και 26710-93900
-Κ.Ε.Π. Λειβαθούς: 26713-61800
-Κ.Ε.Π. Ελειού/Πρόννων: 26713-61630
-Κ.Ε.Π. Σάµης: 26743-60521
-Κ.Ε.Π. Πυλάρου: 26743-60620
-Κ.Ε.Π. Ερύσσου: 26743-60302 και 26740-51186
-Κ.Ε.Π. Οµαλών: 26710-86078

Η Αντιδήµαρχος
ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ

tourismos

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia