Με 26 θέματα ημερήσιας διάταξης
Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή
Πολιτική
27/02/2014 | 20:03

Καλείστε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 04-03-2014 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 4oυ/19-02-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού .

Θέμα 3o:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης .

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη.

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου .

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 10o: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2013.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη.

Θέμα 11o: Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού.

Θέμα 12o:  Έγκριση συγκρότησης επιτροπής  για την διαπίστωση ζημίας  στο  έργο “ Εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων Δ. Παξών΄΄ ,  προϋπολογισμού : 5.438.477,00 , αναδόχου:  ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής.

Θέμα 13o: Απόφαση επί ενστάσεως κατά της διαδικασίας δημοπράτησης και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του (2) υποέργου: « Δρόμος Αλυκές – Ξύγκια», προϋπολογισμού: 3.930.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) της Πράξης «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια Νομού Ζακύνθου» με κωδικό ΟΠΣ ‘200101’, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής.

Θέμα 14o: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης.

Θέμα 15o: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής  προμηθειών εξοπλισμού και  καλής εκτέλεσης υπηρεσιών των δράσεων 2.1, 4.1 και 3 του έργου “INSTITUUTIONAL CAPACITY BUILDING NETWORK” που υλοποιείται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Λευκάδας, στο πλαίσιο του  προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Ελλάδα –  Ιταλία 2007-2013, Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγήτρια :Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού.

Θέμα 16o: Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη για σεισμούς, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου .

Θέμα 17o: Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη περί εξουσιοδότησης Κατσούνη Άλκηστης και Φλώρου Βασιλικής, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου.

Θέμα 18o: Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΑΜΒΩΝΑ, ΘΥΡΩΝ, ΥΠΕΡΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη.

Θέμα 19o: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη.

Θέμα 20o: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου και των Νομικών Προσώπων Ν Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη.

Θέμα 21o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου (1) «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σωματείου ‘‘Λέσχη ο Ζάκυνθος’’ και κατασκευή εξωτερικού κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα», της Πράξης «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών Χρήσεων σωματείου                ‘‘Λέσχη ο Ζάκυνθος’’» με κωδικό ΟΠΣ ‘‘456925’’, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής.

Θέμα 22o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» Π/Υ 317.422,90 με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής.

Θέμα 23o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Άρση καταπτώσεων και έργα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών»  Π/Υ 323.793,45 €  με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής.

Θέμα 24o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνιάς & Ιθάκης – 2013 »  Π/Υ 500.000,00 €  με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής.

Θέμα 25o: Τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε.  Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια  Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού.

Θέμα 26o: Τροποποίηση της απόφασης 83-03/10-02-2014 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ΚΑΕ για τη διάθεση πίστωσης δαπάνης τουριστικής προβολής , Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη.

thlediaskepsh

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia