Με 22 θέματα ημερήσιας διάταξης
Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ
Πολιτική
22/01/2013 | 18:55

Η 2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/01/2013 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 1oυ/-01-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 3o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 4ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 6o: Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 7ο: Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 8ο: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2013, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 9o: Έγκριση 4ου  Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού του υποέργου «Μουσικά Όργανα» του έργου «Εξοπλισμός Λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας», Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Βερύκιος

Θέμα 10o: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής ωρών απασχόλησης μηχ/των έργων μετά των χειριστών τους που θα χρησιμοποιηθούν από την Π.Ε. Λευκάδος για δράσεις Πολ/κής Προστασίας (πρόληψη , αντιμετώπιση και αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών όπως π.χ. πυρκαϊές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις , κατολισθήσεις ,σεισμοί καθαρισμοί κλπ.).

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 11o: Έγκριση συγκρότησης ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το  ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., για το έτος 2013.   

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 12o: Έγκριση συγκρότησης «Ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων» της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.», για το έτος 2013.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 13o: Έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο Δ.Ε.Η. Έργου ¨Κατασκευή διαμόρφωση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Αργοστολίου – Πόρου, θέση Γεωργική Σχολή¨, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 14o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΕΚΑ», αναδόχου: Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 15o: Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2012»,  προϋπολογισμού  60.000,00 €, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 16o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 17o: Έγκριση πληρεξουσιότητας για παράσταση σε δίκη, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 18o: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 701-29/30-10-2012 Απόφασης οικονομικής επιτροπής της Π.Ι.Ν.  περί «Έγκρισης  Τευχών διαγωνισμού και προκήρυξης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 1.089.983,57 €  με ΦΠΑ, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 9 του Ν.3316/05, λόγω αλλαγής στις καλούμενες τάξεις πτυχίων ύστερα από την εφαρμογή της  αρ. 35/2012 Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Δ17γ/08/193/ΦΝ449/24-12-2012 του Υπ. Ανάπτ., Ανταγ., Υποδ. Μεταφ. & Δικτύων -Γ.Γ.Δ.Ε. , σύμφωνα με την οποία τέθηκε σε ισχύ το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών (ΦΕΚ Α΄185/2009).                                                                                                                                    

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 19o: Έγκριση κατάρτισης όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «Μεταφορά έντυπου και οπτικοαουστικού υλικού της Περιφερείας Ιονίων Νήσων σε εκθέσεις και εκδηλώσεις εξωτερικού και εσωτερικού» για τις ανάγκες του Έργου Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2013.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 20o: Έγκριση ανάδειξης σε μειοδότη της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για το έργο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΡΑΚΑ)»,  προϋπολογισμού  6.980.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 21ο: Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 22o: Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης 3-07.01.2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 3ου υποέργου της πράξης: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013», συνολικού προϋπολογισμού 63.529,50 € με Φ.Π.Α. 23% και κωδικό έργου 2012ΕΠ02280009 και αφορά τα ακόλουθα τμήματα:

1. Σχεδιασμός και δημιουργία του τουριστικού εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, σουηδικά και σέρβικα, προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

2. Παραγωγή (εκτύπωση) του τουριστικού εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρουμάνικα, ρώσικα, ολλανδικά, σουηδικά και σέρβικα, προϋπολογισμοί 40.650,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer