Καλείστε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν με τηλεδιάσκεψη.
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπη της ΠΙΝ
Πολιτική
07/02/2014 | 10:25

Καλείστε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10-02-2014 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
Θέμα 1ο: Επικύρωση του 2oυ/22-01-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2ο: Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη μετά τους σεισμούς της 26.01 και 03.02.2014 που έπληξαν την Κεφαλονιά, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 3ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 4o:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη
Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 8o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 9ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 10o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 11o: Έγκριση συγκρότησης ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το  ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., για το έτος 2014.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 12o: Έγκριση  εκτέλεσης,  τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ -2013», προϋπολογισμού 355.004,61 € με ΦΠΑ. (ΣΑΕΠ 022).
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 13o: Έγκριση  εκτέλεσης,  τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ» , προϋπολογισμού 63.000,00 € με ΦΠΑ,  με Κ.Α. 2012ΕΠ0220006 της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 14o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  65.000,00  €.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 15o: Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 16o: Έγκριση προσθήκης νέων διαδρομών με ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε.  Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 17o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες παρελθόντων ετών της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 18o: Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 19o: Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 20o: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας Κτιρίων για την Εκμίσθωση ακινήτου για το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 21o: Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων και δαπανών τουριστικής προβολής παρελθόντων ετών, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 22o: Έγκριση πρακτικού «διενέργειας κλήρωσης μελών για την συγκρότηση της  Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης  της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λευκάδας έτους 2014».
Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λευκάδας, κ. Χρυσούλα Παπαδάτου

Θέμα 23o: Έγκριση απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις λόγω εκτάκτων αναγκών, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 24o: Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 46-02/22-01-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ” Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας, σχολικού έτους 2013-2014″.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 25o: Έγκριση κατάρτισης όρων και διεξαγωγής διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την ανάθεση του έργου: “Συντήρηση Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης – 2013”,   προϋπολογισμού  500.000 €.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής.
Θέμα 26o: Έγκριση κατάρτισης όρων και διεξαγωγής διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την ανάθεση του έργου: “Άρση καταπτώσεων και έργα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών”, προϋπολογισμού 323.793,45€, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 27o: Έγκριση κατάρτισης όρων και διεξαγωγής διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την ανάθεση του έργου: “Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας”, προϋπολογισμού 317.422,90 €. Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 28o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του  έργου: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ», αναδόχου: Κ/Ξ ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.- ΤΟΜΗ Α.Β.Τ.Ε., Π.Ε. Κερκύρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613 62190.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Μόσχου Αιμιλία
2. Καρύδης Δημήτριος                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΠΥΡΟΥ
3. Γρουζή Τζόγια
4. Σκληρός Δημοσθένης
5. Κορφιάτης Ιωάννης
6. Πουλιέζος Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Μακρή Αμαλία
2. Καββαδά Μαρία
3. Κοντός Βασίλειος
4. Μπάστας Βασίλειος
5. Φόρτες Γεράσιμος
6. Κλουδάς Δημήτριος

thlediaskepsh

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia