Την Παρασκευή 20-06 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ
Πολιτική
19/06/2014 | 10:53

Καλείστε στην 14η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20-06-2014 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 13oυ/11-06-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

 

Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 

Θέμα 3o:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

 

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

 

 

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

 

Θέμα 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

 

Θέμα 10o: Ορισμός δικηγόρων Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 

Θέμα 11o: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη του διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 

Θέμα 12o: Έγκριση του Πρακτικού υπ’ αριθ. 10/2014 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 και έγκριση των όρων της επαναδιακήρυξης του Επαναληπτικού Πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Νομού με προϋπολογισμό σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή για το Οικονομικό Έτος 2014.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

 

Θέμα 13o: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών έτους 2014 για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

Θέμα 14o: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών της ΠΕ Ζακύνθου σχετικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  του έργου Εντομοκτονία και Μυοκτονία  στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2014, προϋπολογισμού 30.000,00€,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

 

 

Θέμα 15o: Ματαίωση του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά σε ευρώ, για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ me antikeiμενο την υποστηριξη της αναθετουσασ αρχησ για την υλοποιηση του ΕΡΓΟΥ “Πολιτιστικές γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας της γαστρονομικής πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας-Ιταλίας (GrIt Cuzine)”, προϋπολογιζομένης αξίας εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€66.600,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ελένη Μάνδηλα

 

Θέμα 16ο: Έγκριση τροποποίησης  της υπ. αρ. 285-10/23-04-2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την καλούμενη κατηγορία και το σύστημα υποβολής προσφορών του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  300.000,00  € σε βάρος των πιστώσεων του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 2013» με Κ.Α. 2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 

Θέμα 17ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση των εργασιών “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ“ της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 

Θέμα 18ο: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της διεξαγωγής    δημοπρασίας του  υποέργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  προϋπολογισμού  400.000,00  € σε βάρος των πιστώσεων του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 2013» με Κ.Α. 2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 

Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613 62190.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                          

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Μόσχου Αιμιλία

2. Καρύδης Δημήτριος                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΠΥΡΟΥ

3. Γρουζή Τζόγια

4. Σκληρός Δημοσθένης

5. Κορφιάτης Ιωάννης

6. Πουλιέζος Δημήτριος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                        

1. Μακρή Αμαλία

2. Καββαδά Μαρία

3. Κοντός Βασίλειος

4. Μπάστας Βασίλειος

5. Φόρτες Γεράσιμος

6. Κλουδάς Δημήτριος

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer