Για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου
Στις 4 και 6 Ιουνίου οι δημοπρασίες για τις παραλίες
Τουρισμός
27/05/2014 | 14:21

Περίληψη διακήρυξης. (1)

Ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς  Αλέξανδρος Παρίσης σύμφωνα :

α) την 118/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

β) την 117/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και

γ)  το αριθ. 559α  /23 -05-2014 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας  , διακηρύσσει ότι:

Διενεργεί δημόσιο, φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των παραλιών:

1) Μακρύς Γιαλός Θ1 Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.μ.) (7.700,00 € ),

2) Μακρύς Γιαλός Θ2  Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (420τ.μ.) (11.200,00 €),

3) Μακρύς Γιαλός Θ4  Δ.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια αθλήματα (100τ.μ.) (3.400,00 €),

4) Εγλίνα Μηνιές Θ1 Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (200τ.μ.) (1.000,00 €),

5) Εγλίνα Μηνιές Θ2 Δ.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (30τ.μ.) (1.000,00 €),

6) Σπάσματα Μηνιές Θ1 Δ.Ε. Αργοστολίου ομπρέλες-ξαπλώστρες, (240τ.μ.) (3.600,00 €),

7) Σπάσματα Μηνιές  Θ2  Δ.Ε. Αργοστολίου καντίνα, (30τ.μ.) (4.500,00 €),

8) Καλάμια Θ1 Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (320τ.μ.) (2.600,00 €),

9) Καλάμια Θ2 Δ.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (30τ.μ.) (1.700,00 €),

10) Γραδάκια Θ1, Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (200τ.μ.) (4.200,00 €),

11) Γραδάκια  Θ2, Δ.Ε. Αργοστολίου, καντίνα (30 τ.μ.) (4.200,00 €),

12) Παλιοσταφίδα Θ1 Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες ( 150τ.μ.) (3.500,00 €),

13) Παλιοσταφίδα  Θ2 Δ.Ε. Αργοστολίου, καντίνα ( 15τ.μ.) (3.500 ευρώ),

14) Μεγάλη Άμμος Μηνιές Θ1 Δ.Ε. Αργοστολίου ομπρέλες-ξαπλώστρες, (420τ.μ.) (3.700,00 €),

15) Μεγάλη Άμμος Μηνιές Θ2 θαλάσσια αθλήματα (49τ.μ.) (1.300,00 €),

16) Μεγάλη  Άμμος Μηνιές Θ3, Δ.Ε.  Αργοστολίου, καντίνα (30τ.μ.) (4.500,00 €),

17) Αγία Κυριακή Αγκώνας Θ1 Δ.Ε. Αργοστολίου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (496τ.μ.) (1.000,00 €),

18) Αγία Κυριακή Αγκώνας Θ2, θαλάσσια αθλήματα (10τ.μ.)(450,00 €),

19) Λέπεδα Θ1  Δ.Ε. Παλικής, ομπρέλες-ξαπλώστρες (280τ.μ.) (2.500,00 €),

20) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ1 Δ.Ε. Παλικής, ομπρέλες-ξαπλώστρες (216 τ.μ.) (1.500,00 €),

21) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2 Δ.Ε. Παλικής, καντίνα (15 τ.μ.,) (2.000,00 €),

22) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3 Δ.Ε. Παλικής, ομπρέλες-ξαπλώστρες (150 τ.μ.) (1.000,00 €),

23) Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ4 Δ.Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήματα (100τ.μ.) (1.300,00 €),

24) ΞΙ Κατωγής Δ.Ε. Παλικής, θαλάσσια αθλήματα (50τ.μ.) (1.700,00 €),

25) Βάτσα Θ1 Δ.Ε. Παλικής ομπρέλες-ξαπλώστρες (280τ.μ.) (1.000,00 €),

26)  Πετανοί Αγ. Θέκλης  Θ1 Δ.Ε. Παλικής, ομπρέλες-ξαπλώστρες (180τ.μ.) (2.000,00 €),

27) Αγία Ιερουσαλήμ Θ2 Δ.Ε. Ερίσου, θαλάσσια αθλήματα (50 τ.μ.) (1.700,00 €),

28) Αγία Ιερουσαλήμ Θ1 Δ.Ε. Ερίσου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (200 τ.μ.) (1.700,00 €),

29) Έμπλυση Δ.Ε. Ερίσου, καντίνα, (15 τ.μ.)(2.600,00 €),

30) Αντίσαμος Δ.Ε. Σάμης, θαλάσσια αθλήματα (50 τ.μ.)(1.800,00 €),

31) Αγία Παρασκευή Δ.Ε. Πυλάρου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (240 τ.μ.) (1.000,00 €),

32) Αγία Ευφημία Θ1 Δ.Ε. Πυλάρου, (γωνία κεντρικής προβλήτας), θαλάσσια αθλήματα (6 τ.μ.)

(450,00 €),

33) Αγία Ευφημία Θ2 Δ.Ε. Πυλάρου (έμπροσθεν καταστήματος Ι. Βρεττού), θαλάσσια αθλήματα (4 τ.μ.) (450,00 € ).

Η μίσθωση θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα λήγει την 31-12-2014.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις     4 Ιουνίου   2014   ημέρα    Τετάρτη        ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα 8::30  π.μ. μέχρι  10:00   π.μ. Η δημοπρασία για όλες τις ανωτέρω θέσεις και με τη σειρά που αναφέρονται ως άνω θα διεξαχθεί από ώρα  10.30 π.μ. μέχρι  14:00μ. μ. με τη δυνατότητα παράτασης του ανωτέρω χρόνου εφόσον η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δημοσίευση στις  9 Ιουνίου 2014 ημέρα    Δευτέρα   και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.

Α) Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική  Επιστολή Τράπεζας-συμμετοχής στη δημοπρασία-ποσού ίσου με το 20% της τιμής εκκίνησης για κάθε θέση.

H εγγυητική   αυτή επιστολή ή το γραμμάτιο θα παραμείνουν κατατεθειμένα στον Δήμο Κεφαλλονιάς μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού όποτε και στους μη πλειοδότες θα επιστραφούν  ενώ για τους πλειοδότες θα αντικατασταθούν με άλλο γραμμάτιο ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού ίσου με το επιτευχθεν μίσθωμα του έτους 2014.

Ο Δήμος Κεφαλονιάς δικαιούται να εισπράττει  από την ως άνω εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο με κατάπτωση της από οποιαδήποτε οφειλή του μισθωτή.

Β) Φορολογική ενημερότητα.

Γ) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα.

Ε) Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι

α)οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν  θα  αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας .

β) Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε.

Αν ο πλειοδότης είναι ομόρρυθμη εταιρία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από όλους του ομόρρυθμους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθμη εταιρία από τον ομόρρυθμο εταίρο αυτής, για τους άλλου τύπους εταιριών από το νόμιμο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Στις περιπτώσεις Νομικών Προσώπων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο του καταστατικού τους.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Καθίσταται δε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική  ενημερότητα, βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο και ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα έξοδα της δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

Για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα   Αργοστολίου καθώς και στο τηλέφωνο 2671022933 (πληροφορίες κα Μαρία Πυλαρινού- Πετράτου και κα Αγγελική Πεφάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Περίληψη διακήρυξης (2)

Ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς  Αλέξανδρος Παρίσης σύμφωνα :

α) την 119/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

β) την 117/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και

γ)  το αριθ. 559β  /23 -05-2014 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας  , διακηρύσσει ότι:

Διενεργεί δημόσιο, φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των παραλιών:

1) Λουρδάς Θ1  Δ.Ε. Λειβαθούς, ομπρέλες-ξαπλώστρες (495τ.μ.) (3.000,00 €),

2) Λουρδάς Θ2  Δ.Ε. Λειβαθούς, ομπρέλες-ξαπλώστρες (495τ.μ.), (4.300,00 €),

3) Λουρδάς Θ3  Δ.Ε. Λειβαθούς, ομπρέλες-ξαπλώστρες (495τ.μ.) (3.500,00 €),

4) Λουρδάς Θ4  Δ.Ε. Λειβαθούς, ομπρέλες-ξαπλώστρες (495τ.μ.) (3.000,00 €),

5) Λουρδάς Θ5  Δ.Ε. Λειβαθούς  θαλάσσια αθλήματα (50τ.μ.) (1.800,00 €),

6) Τραπεζάκι Βλαχάτων Δ.Ε. Λειβαθούς ομπρέλες-ξαπλώστρες (72τ.μ.) (1.000,00 €),

7) Άης Χέλης Θ1  Δ.Ε. Λειβαθούς, ομπρέλες-ξαπλώστρες (330τ.μ.) (7.500,00 €),

8) Άβυθος Θ1  Δ.Ε. Λειβαθούς, ομπρέλες-ξαπλώστρες, (400τ.μ.) (8.000,00 €),

9) Άβυθος  Θ2  Δ.Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15τ.μ.) (5.000,00 €),

10) Άμμες Θ1  Δ.Ε. Λειβαθούς, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500τ.μ.) (10.000,00 €),

11) Άμμες Θ2 Δ.Ε. Λειβαθούς, καντίνα (15τ.μ.) (3.500,00 €),

12) Πόρος Θ1 Πλατεία, Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.μ.) (1.000,00 €),

13) Πόρος Θ2 Αράγια, Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (300 τ.μ.) (1.000,00 €),

14) Σκάλα Θ1 Σπίθοι, Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (495 τ.μ.) (3.000,00 €),

15) Σκάλα Θ3 (πλησίον Πύργου ναυαγοσώστη), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια αθλήματα (100 τ.μ.) (3.400,00 €),

16) Σκάλα Θ4 (έμπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια αθλήματα (100 τ.μ.) (1.700,00 €),

17) Σκάλα Θ6 (έμπροσθεν επιχ. ΝΑΥΤΙΛΟΣ), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (350 τ.μ.) (1.500,00 €),

18) Σκάλα Θ5 (έμπροσθεν ΕΜΕΡΑΛ ΑΕ), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (495 τ.μ.) (4.200,00 €),

19) Ρατζακλί Καμίνια Θ1 (κάτωθεν ερειπίου), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (2.200,00 €),

20) Ρατζακλί Καμίνια Θ2, Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (2.200,00 €),

21) Κατελειός Αγία Βαρβάρα Θ1, Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (480 τ.μ.) (2.500,00 €),

22) Κατελειός Θ2 (έναντι περιπτέρου), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (320 τ.μ.) (2.500,00 €),

23) Κορώνι Θ1, Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (420 τ.μ.) (1.200,00 €),

24) Κορώνι Θ2, Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, καντίνα (30 τ.μ.)  (1.200,00 €),

25) Μούντα Ρατζακλί Θ1 (έμπροσθεν ξεν. ΜΑΡΙΝΑ), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (2.200,00 €),

26) Μούντα Ρατζακλί Θ2 (κάτωθεν υποσταθμού ΔΕΗ), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (2.200,00 €),

27) Μούντα Ρατζακλί Θ3 (μεταξύ Θ1 και Θ2), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια αθλήματα (50 τ.μ.) (1.700,00 €),

28) Ρατζακλί Καμίνια Θ3 (τέλος αγροτικής οδού), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (2.200,00 €),

29) Ρατζακλί Καμίνια Θ4 (κάτωθεν καντίνας Μιχαλιτσιάνου), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (2.200,00 €)

30) Ρατζακλί Καμίνια Θ5 (έμπροσθεν επιχ. Αργ. Ζαπάντη), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.) (2.200,00 €).

Η μίσθωση θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα λήγει την 31-12-2014.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις     6 Ιουνίου   2014   ημέρα    Παρασκευή         ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα 8::30  π.μ. μέχρι  10:00   π.μ. Η δημοπρασία για όλες τις ανωτέρω θέσεις και με τη σειρά που αναφέρονται ως άνω θα διεξαχθεί από ώρα  10.30 π.μ. μέχρι  14:00μ. μ. με τη δυνατότητα παράτασης του ανωτέρω χρόνου εφόσον η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δημοσίευση στις  10 Ιουνίου 2014 ημέρα    Τρίτη    και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.

Α) Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική  Επιστολή Τράπεζας-συμμετοχής στη δημοπρασία-ποσού ίσου με το 20% της τιμής εκκίνησης για κάθε θέση.

H εγγυητική   αυτή επιστολή ή το γραμμάτιο θα παραμείνουν κατατεθειμένα στον Δήμο Κεφαλλονιάς μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού όποτε και στους μη πλειοδότες θα επιστραφούν  ενώ για τους πλειοδότες θα αντικατασταθούν με άλλο γραμμάτιο ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού ίσου με το επιτευχθεν μίσθωμα του έτους 2014.

Ο Δήμος Κεφαλονιάς δικαιούται να εισπράττει  από την ως άνω εγγυητική επιστολή ή το γραμμάτιο με κατάπτωση της από οποιαδήποτε οφειλή του μισθωτή.

Β) Φορολογική ενημερότητα.

Γ) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα.

Ε) Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι

α)οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν  θα  αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας .

β) Ο πλειοδότης υποχρεούται να λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε.

Αν ο πλειοδότης είναι ομόρρυθμη εταιρία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από όλους του ομόρρυθμους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθμη εταιρία από τον ομόρρυθμο εταίρο αυτής, για τους άλλου τύπους εταιριών από το νόμιμο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Στις περιπτώσεις Νομικών Προσώπων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο του καταστατικού τους.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Καθίσταται δε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική  ενημερότητα, βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο και ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα έξοδα της δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

Για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα   Αργοστολίου καθώς και στο τηλέφωνο 2671022933 (πληροφορίες κα Μαρία Πυλαρινού- Πετράτου και κα Αγγελική Πεφάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

 

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer