"Οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, τους ανθρώπινους και τους υλικούς πόρους που διαθέτουμε, για να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα στην ύφεση και την ανεργία".
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν Λούκα – Κουρής
Πολιτική
26/04/2011 | 12:11

Στo Αργοστόλι Κεφαλληνίας σήμερα Τρίτη, 26 Απριλίου 2011 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι ήτοι:

Α) Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λουκία Ταρσίτσα Κατσέλη,

Β) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που εδρεύει στην Κέρκυρα και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Περιφερειάρχη  Σπύρο Σπύρου

 

Άρθρο πρώτο

Προοίμιο

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  αναγνωρίζοντας από κοινού:

Ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, απαιτούνται στοχευμένες δράσεις και συνέργιες για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Ότι τα Κεντρικά και Αυτοδιοικητικά Όργανα της Πολιτείας οφείλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, τους ανθρώπινους και τους υλικούς πόρους που διαθέτουν, για να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα στην ύφεση, την ανεργία, τη φτώχεια, και στον κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και να ενεργοποιήσουν το ενδογενές αναπτυξιακό δυναμικό

Ότι η προώθηση των τοπικών ολοκληρωμένων δράσεων στην κατεύθυνση της καινοτόμου, της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι σημαντικά εργαλεία ενίσχυσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Ότι οι τοπικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και την απασχόληση μπορούν όχι μόνο να συμβάλλουν στην ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των τοπικών κοινωνιών αλλά και να αναδειχθούν σε βασικές παραμέτρους  της κοινωνικής συνοχής.

Και λαμβάνοντας υπόψη:

Ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της δράσης τους στους τομείς αυτούς και αξιοποιώντας συνδυασμένα κάθε δυνατότητα προς όφελος των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, προκηρύσσει πράξη για τη δημιουργία Τοπικών Προγραμμάτων Στήριξης της Απασχόλησης (ΤοΠΣΑ) στο πλαίσιο των Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση, την Α’ βάθμια Αυτοδιοίκηση, τους φορείς της Περιφέρειας, καθώς και με άλλες Περιφέρειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δύναται να αναπτύξει στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες, την τοπική κοινωνία και οικονομία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.     

Συνυπογράφουν το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Άρθρο Δεύτερο

Περιεχόμενο Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

Το παρόν συντάσσεται και υπογράφεται με αποκλειστικό στόχο την αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των συμβαλλόμενων μερών για την υλοποίηση της πράξης «Τοπικά Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤοΠΣΑ)». Αντικείμενο της πράξης αυτής είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα σε τοπικό και ευρύτερα περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο Τρίτο

Πλαίσιο συνεργασίας

α) Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναλαμβάνει:

 • Την εκχώρηση πόρων και της διαχείρισης αυτών από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.     

 

β) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει:

 • Τον συντονισμό των τοπικών, περιφερειακών αρχών και οργανισμών καθώς και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανωτέρω δράσης.
 • Τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και των δικαιούχων της πράξης, όπως αυτή περιγράφεται στο δεύτερο άρθρο του παρόντος.
 • Την αναζήτηση και εντοπισμό των δράσεων, οι οποίες δύναται να ενταχθούν στην προαναφερόμενη πράξη, ήτοι δράσεις οι οποίες εξυπηρετούν αναπτυξιακό σκοπό, με τελικό στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική ένταξη.
 • Την αναζήτηση και εντοπισμό των ωφελούμενων εκείνων που θα ικανοποιήσουν τον σκοπό της προαναφερόμενης δράσης, όπως ανέργους και άτομα που πλήττονται από την φτώχεια, που μπορούν να προωθηθούν στην απασχόληση.

 

γ) Τα συμβαλλόμενα μέρη από κοινού αναλαμβάνουν:

 • Να εργαστούν για την προώθηση καινοτόμων δράσεων για τη τοπική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας .
 • Να εργαστούν για την προβολή βέλτιστων πρακτικών, αξιοποιώντας ουσιαστικά την αποκτηθείσα Εθνική άλλα και Ευρωπαϊκή εμπειρία στο πλαίσιο δράσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 
 • Να εργαστούν για την ανάπτυξη εργαλείων, που επιτρέπουν την αξιολόγηση ως προς τα αποτελέσματα της προαναφερόμενης δράσης.
 • Να συνεργαστούν σε επίπεδο δημοσιότητας, επικοινωνίας και προβολής με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των συμπολιτών και των συνανθρώπων μας για το περιεχόμενο και την εμβέλεια της προαναφερόμενης δράσης.
 • Να αναπτύξουν συντονισμένες δράσεις αναφορικά με την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, καινοτόμου και εξωστρεφούς αλλά και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να δημιουργήσουν τις αναγκαίες υποδομές και προϋποθέσεις για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των Τοπικών Προγραμμάτων Στήριξης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Άρθρο Τέταρτο

Διάρκεια –Τροποποίηση

 

 1. 1.    Η διάρκεια του παρόντος Πρωτοκόλλου ορίζεται ως αορίστου χρόνου αρχομένης από την υπογραφή του, ήτοι την 26η Απριλίου 2011.
 2. Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεώτερη έγγραφη και ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 

     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                              ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                            ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

                                                                                 ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ                                 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ                                     ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ                                                      

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer