Ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διενεργεί δημόσιο, φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των παραλιών.
Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση παραλιών
Τουρισμός
03/07/2014 | 15:35

Ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διενεργεί δημόσιο, φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των παραλιών:
1) Παραλία Μακρύς Γιαλός Δ. Ε. Αργοστολίου, τοποθέτηση καντίνας (15 τ.μ.) (12.000 ευρώ),
2) Καλάμια Θ2 ΔΕ. Αργοστολίου, τοποθέτηση καντίνας (30 τ.μ.), (1.700€).
3) Μεγάλη Άμμος Μηνιές Δ.Ε. Αργοστολίου, θαλάσσια μέσα αναψυχής (49 τ.μ.), (1.300 €).
4) Παραλία Λογγός Δ. Ε. Παλικής, θαλάσσια μέσα αναψυχής (20 τ.μ.), (1.500 ευρώ),
5) Λέπεδα Θ1 Δ.Ε. Παλικής, ομπρέλες-ξαπλώστρες (280 τ.μ.), (2.500 €),
6) Μέγας Λάκκος Σουλλάρων Θ1 Δ.Ε. Παλικής, ομπρέλες-ξαπλώστρες (216 τ.μ.), (1.500€),
7) Μέγας Λάκκος Σουλλάρων Θ4 Δ.Ε. Παλικής, ομπρέλες-ξαπλώστρες (100 τ.μ.), (1.300€),
8) Παραλία Αντίσαμος Δ. Ε. Σάμης, ομπρέλες-ξαπλώστρες (350 τ.μ.), (6.500 ευρώ),
9) Αγία Ιερουσαλήμ Θ2 Δ.Ε. Ερίσου, θαλάσσια αθλήματα (50 τ.μ.), (1.700 €),
10) Αγία Παρασκευή Δ.Ε. Πυλάρου, ομπρέλες-ξαπλώστρες (240 τ.μ.), (1.000€),
11) Πόρος Θ1 Πλατεία Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (250 τ.μ.), (1.000€),
12) Σκάλα Θ1 Σπίθοι Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (495 τ.μ.), (3.000€),
13) Σκάλα Θ5 (έμπροσθεν ΕΜΕΡΑΛ ΑΕ) Δ.Ε Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (495 τ.μ.), (4.200€),
14) Κορώνι Θ2 Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, τοποθέτηση καντίνας (30 τ.μ.), (1.200€),
15) Μούντα Ρατζακλί Θ2 (κάτωθεν υποσταθμού ΔΕΗ) Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.), (2.200€),
16) Μούντα Ρατζακλί Θ3 (μεταξύ Θ1 και Θ2) Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, θαλάσσια αθλήματα (50 τ.μ.), (1.700 €),
17) Ρατζακλί Καμίνια Θ3 (τέλος αγροτικής οδού) Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων, ομπρέλες-ξαπλώστρες (500 τ.μ.), (2.200€).
Η μίσθωση θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα λήγει την 31-12-2014.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 9 Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από ώρα 8:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ. Η κατάθεση των προσφορών για όλες τις ανωτέρω θέσεις και με τη σειρά που αναφέρονται ως άνω θα ξεκινήσει από ώρα 10:30 π.μ. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δημοσίευση στις 11 Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.
Α) Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-συμμετοχής στη δημοπρασία-ποσού ίσου με το 20% της τιμής εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή επιστολή ή το γραμμάτιο θα παραμείνουν κατατεθειμένα στο Δήμο Κεφαλονιάς μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού οπότε και στους μη πλειοδότες θα επιστραφούν ενώ για τους πλειοδότες θα αντικατασταθούν με άλλο γραμμάτιο ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού ίσου προς το 20% του επιτευχθέντος μισθώματος του έτους 2014. Ο Δήμος Κεφαλονιάς δικαιούται να εισπράττει από την ως άνω εγγυητική επιστολή (ή γραμμάτιο) με κατάπτωση της από οποιαδήποτε οφειλή του μισθωτή.
Β) Φορολογική ενημερότητα.
Γ) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.
Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι α) οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας και β) ότι ο πλειοδότης θα λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε.
Αν ο πλειοδότης είναι ομόρρυθμη εταιρία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από όλους του ομόρρυθμους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθμη εταιρία από τον ομόρρυθμο εταίρο αυτής, για τους άλλου τύπους εταιριών από το νόμιμο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή το διευθύνοντα σύμβουλο.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο και ασφαλιστική ενημερότητα.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.
Για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου καθώς και στο τηλέφωνο 2671022933 (κα Πεφάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αλέξανδρος Παρίσης

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer