Έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης
Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2014
Κοινωνία
07/05/2014 | 19:56

Ανακοινώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2014 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Β.Δ/τος 24/9-20/10/1958 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.1080/80.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας και την υποβολή των αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2014.

Για πληρέστερη ενημέρωση, σας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο 285 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.).

Άρθρο 285

Ενημερότητα οφειλών

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση (σύμφωνα με υπόδειγμα της υπηρεσίας)

Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Δημοτική Ενημερότητα

Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής

Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer