Μεγάλη επιβεβαίωση για το e-kefalonia.net που ενάμιση μήνα πριν είχε αποκαλύψει με λεπτομέρειες τη νέα σύνθεση της δημοτική αρχής.
Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Κεφαλονιάς
Πολιτική
31/03/2017 | 17:42

Ορίστηκαν σήμερα με απόφαση Δημάρχου οι νέοι Αντιδήμαρχοι και οι νέοι εντεταλμένοι σύμβουλοι του Δήμου Κεφαλλονιάς. Μεγάλη επιβεβαίωση για το e-kefalonia.net που ενάμιση μήνα πριν είχε αποκαλύψει με λεπτομέρειες τη νέα σύνθεση της δημοτική αρχής (διαβάστε εδώ το δημοσίευμα).

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
 2. Το άρθρο 1 παρ. 25 εδαφ. 1 περί σύστασης ∆ήµων του Ν. 3852/2010
 3. Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά µε τον ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία.
 5. Την ΓΠ-192/18.03.2014 (ΦΕΚ 699/20.03.2014 τεύχος Β’) τροποποίηση της Απόφασης µε αριθµό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β’/20.03.2013) και θέµα «Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσµό της Χώρας της Ελληνική Στατιστικής Αρχής
 6. Την υπ’ αριθµ. 1382/Γ5−132/7.2.2014 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Κύρωση των αποτελεσµάτων Μόνιµου και De Facto πληθυσµού της Απογραφής Πληθυσµού − Κατοικιών 2011 ανά ∆ηµοτική Κοινότητα, των οικισµών µε πληθυσµό 100.000 κατοίκων και άνω» (Β΄ 255).
 7. Την υπ’ αριθµ. ΓΠ−213/21−3−2014 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αναλογική κατανοµή του λοιπού πληθυσµού στις δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, λόγω ελλιπών στοιχείων» (Β΄ 731).
 8. Τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 59 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138/16.06.2011 ), και την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’) και τα διαλαµβανόµενα στην ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014, κατά τις οποίες στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς ορίζονται 8 Αντιδήµαρχοι όσες και οι ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου.
 9. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 76 Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Κ∆Κ) Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114 /8-6-2006), όπως ισχύουν.
 10. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 και άρθρου 46 του ν. 4354/2015 και του άρθρου 32 του ν. 4257/2014 περί ύψους αντιµισθίας αιρετών

11.Τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4018/11, αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 3 της ΠΝΠ – ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’

 1. Τα διαλαµβανόµενα στην Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. οικ. 532/07.01.2013, όπου διαχωρίζεται η δυνατότητα αντιµισθίας και αποδοχών θέσης για τους αιρετούς δηµόσιους υπαλλήλους
 2. Τη δυνατότητα του ∆ηµάρχου µεταβίβασης της αρµοδιότητας συνυπογραφής χρηµατικών ενταλµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περίπτ. ε΄ Ν 3852/2010, του άρθρου 23 Β∆ 17/5-15/06/1959, του άρθρου 59 του Ν 3852/2010 και και του άρθρου 87 του Ν. 3463/2006.
 3. Τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των ∆ηµοτικών Αρχών 2014-2019
 4. Τα διαλαµβανόµενα στην µε αριθµ. 43/2014 µε αρ. πρωτοκ. 30565/6-8-2014 Εγκυκλίου του Υπουργείο Εσωτερικών
 5. Την αποφ. 10/2014 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας περί ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασµού & επιλαχόντων συνδυασµών για το ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά τις δηµοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 και της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη δηµοτικών αρχών 2014-2019.
 6. Το Πρακτικό ορκωµοσίας των αιρετών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ∆ηµοτική περίοδο 2014-2019 µε α.π. 40717/3.8.3014
 7. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς έχει (8) ∆ηµοτικές Ενότητες (Αργοστολίου, Παλικής, Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων, Οµαλών, Σάµης, Πυλάρου και Ερίσου)
 8. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. (ΦΕΚ. Β 724 13/3/2012)
 9. Την µε αριθµ. 983/43614/17-9-2014 προηγούµενη Απόφαση ∆ηµάρχου, περί ορισµού Αντιδηµάρχων ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 10. Ορίζουµε τους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Κεφαλλονιά, µε θητεία από την ισχύ της παρούσης και µέχρι 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου (2014-2019), µεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες του, ως ακολούθως:

 Τον κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη ως Αντιδήµαρχο, µεταβιβάζοντας:

 • τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου και στη ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α, β, γ, δ, ε, στ του Ν. 3852/2010, πλην του τοµέα καθαριότητας.
 • τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες : α) της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο άρθρο 21 του ΟΕΥ του ∆ήµου, εκτός από Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισµού-Συνεργείων, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και β) της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης (πρώην Πολεοδοµίας) όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του ΟΕΥ του ∆ήµου. Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων.

 Την κ. Σοφία Γαρµπή ως Αντιδήµαρχο, µεταβιβάζοντας:

 • τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες της : α) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο άρθρο 18 του ΟΕΥ του ∆ήµου. Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες καθώς και τις καταστάσεις µισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού και των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής και των βεβαιωτικών καταλόγων.
 • β) της ∆νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου, µεταξύ των οποίων είναι και η αρµοδιότητα για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε την νοµοθεσία όπως κάθε φορά ισχύει και εντάσσονται στα καθήκοντα του Τµήµατος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ∆ιαφάνειας (άρθρο 8, παρ. β του ΟΕΥ του ∆ήµου) και γ) του Τµήµατος Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου.
 • Την κατά τόπον αναπλήρωσή του ∆ηµάρχου στην τέλεση πολιτικών γάµων στην ∆ηµοτική Ενότητα Αργοστολίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει. H ορισµένη αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες

 Τον κ. Σπυρίδωνα Ματιάτο ως Αντιδήµαρχο, µεταβιβάζοντας:

 • τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Οµαλών όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α, β, γ, δ ,ε, στ του Ν. 3852/2010
 • τις κατά τόπον αρµοδιότητες της καθαριότητας των δηµοτικών ενοτήτων Αργοστολίου και Σάµη • Την κατά τόπον αναπλήρωσή του ∆ηµάρχου στην τέλεση πολιτικών γάµων στην ∆ηµοτική Ενότητα Οµαλών, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.
 • τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών δραστηριοτήτων της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. γ του ΟΕΥ του ∆ήµου περί του οµώνυµου τµήµατος • τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες που αφορά το Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισµού-Συνεργείων, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 21 παρ. γ του ΟΕΥ του ∆ήµου περί του οµώνυµου τµήµατος
 • τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες: α) της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του ∆ήµου, β) της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου όπως περιγράφονται στο άρθρο 12 του ΟΕΥ του ∆ήµου, Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων

 Τον κ. Ηλία Κουρκουµέλη ως Αντιδήµαρχο, µεταβιβάζοντας:

 • την κατά τόπον αρµοδιότητα που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς όπως αυτή περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. (α) του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στην ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς καθώς και την αρµοδιότητα της τέλεσης πολιτικών γάµων στην ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς. Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων

 Τον κ. Ευάγγελο Κεκάτο ως Αντιδήµαρχο, µεταβιβάζοντας

 • την αναπλήρωση του Αντιδηµάρχου κ Ηλία Κουρκουµέλη για την κατά τόπον αρµοδιότητα που αφορά της τέλεσης πολιτικών γάµων στην ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς, όταν ο δεύτερος απουσιάζει ή κωλύεται
 • τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες: α) Τουριστικού Προγραµµατισµού και Προβολής του Αυτοτελούς Τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. Α του ΟΕΥ καθώς και των ∆ιεθνών Σχέσεων του ∆ήµου για κάθε τουριστική και πολιτισµική διεθνή δράση. β) Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας & ∆ηµόσιας Υγείας και Ισότητας των Φύλων όπως περιγράφονται στο άρθρο 16 του ΟΕΥ του ∆ήµου περί της αντίστοιχης οργανικής µονάδας γ) Παιδείας και Απασχόλησης όπως περιγράφονται στο άρθρο 15 του ΟΕΥ του ∆ήµου περί της αντίστοιχης οργανικής µονάδας Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων.

 Τον κ. Σπυρονικόλαο Σολωµό ως Αντιδήµαρχο, µεταβιβάζοντας

 • τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα της τέλεσης πολιτικών γάµων στην ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων και την αρµοδιότητα της καθαριότητας της δηµοτικής ενότητας Ελειού Πρόννων
 • τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 19 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων.

 Τον κ. Μιχαήλ Γάκη ως Αντιδήµαρχο, µεταβιβάζοντας

 • τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα της τέλεσης πολιτικών γάµων στην ∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου και την αρµοδιότητα της καθαριότητας της δηµοτικής ενότητας Πυλάρου
 • τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστικής Κατάστασης όπως περιγράφονται στο άρθρο 20 του ΟΕΥ του ∆ήµου . Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων.

 Τον κ. Γιώργο Κατσιβέλη ως Αντιδήµαρχο, µεταβιβάζοντας

 • τις κατά τόπον αρµοδιότητες που αφορούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα της τέλεσης πολιτικών γάµων στην ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής και την αρµοδιότητα της καθαριότητας της δηµοτικής ενότητας Παλικής.
 • τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες του : α) Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφικής Παραγωγής της ∆/νσης Τοπικής και Οικονοµικής Ανάπτυξης όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. (α) του Ο.Ε.Υ. και β) Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Τοπικής και Οικονοµικής Ανάπτυξης όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. (β) του Ο.Ε.Υ.. Ο ορισµένος αντιδήµαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά µε τις ανωτέρω µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες, πλην χρηµατικών ενταλµάτων. Οι οριζόµενοι Αντιδήµαρχοι δεν υποκαθιστούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν υποχρέωση και αρµοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως ορίζονται κάθε φορά από τη νοµοθεσία.

ΙΙ. Το ∆ήµαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Λυκούδης και όταν ο δεύτερος απουσιάζει ή κωλύεται, η Αντιδήµαρχος κα Σοφία Γαρµπή.

ΙΙΙ. Για τον καθορισµό αντιµισθιών ορίζονται τα ακόλουθα:

∆ιονύσιος Λυκούδης – ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ

Σοφία Γαρµπή -ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

Σπυρίδων Ματιάτος -ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ

Ευάγγελος Κεκάτος -Αποδοχές της οργανικής του θέσης

Μιχαήλ Γάκης -ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

Ηλίας Κουρκουµέλης -ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

Γιώργος Κατσιβέλης -ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

Σπυρονικόλαος Σολωµός -ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους αποδέκτες, δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, αναρτάται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στους πίνακες ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων και αποστέλλεται στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου για έλεγχο.

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς

Αλέξανδρος Παρίσης

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς,

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) σχετικά µε εξουσιοδότηση υπογραφών

.3. Την αριθ. 10/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας περί ανακήρυξης τακτικών ∆ηµοτικών Συµβούλων

 1. Την µε αριθµ. 113/9183/31-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 Ν. 3979/2011
 3. Τον Οργανισµό Εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 724/13-3-2012 Τ.Β)
 4. Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουµε τους ακόλουθους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους (αµισθί) της πλειοψηφούσας παράταξης εκχωρώντας τους την εκτέλεση αρµοδιοτήτων µε δικαίωµα υπογραφής αντί του ∆ηµάρχου ως ακολούθως:

 • Παπαδάτος Νικόλαος ορίζεται υπεύθυνος:α) αξιοποίησης και διαχείρισης τουριστικών θερέτρων που λειτουργούν υπό το ∆ήµο όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. β του ΟΕΥ β) µέριµνας και διαχείρισης θεµάτων αιγιαλού και παραλίας όπως ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νοµοθεσία γ) υπεύθυνος προγραµµάτων ακτών από το ΥΠΕΚΑ όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. (α) αρµοδιότητες Τµήµατος περιβάλλοντος και κοιµητηρίων, υποπαράγραφος 5(ε). Η άσκηση του έργου του εντεταλµένου Συµβούλου γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση µε το ∆ήµαρχο και τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους
 • Βασίλειος Κοκκόσης ορίζεται υπεύθυνος για την κατά τόπο µέριµνα της ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης(του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. β, γ, δ του Ν. 3852/2010) και β) της τέλεσης πολιτικών γάµων στην ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος αρµόδιος για τους ανωτέρω τοµείς είναι ο ορισµένος Αντιδήµαρχος Σάµης.
 • Παναγής Κοκκόλης ορίζεται υπεύθυνος για την κατά τόπο µέριµνα της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου(άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010), την τέλεση πολιτικών γάµων στην ∆ηµοτική Ενότητα Ερίσου και την καθαριότητα της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου

. • Άγγελος Αγγούριας ορίζεται ως υπεύθυνος για την κατά τόπο µέριµνα της ∆ηµοτικής οδοποιίας στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού- Πρόννων. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος αρµόδιος για την ανωτέρω µέριµνα, είναι ο ορισµένος Αντιδήµαρχος Ελειού-Πρόννων

• Άγγελος Κωνσταντάκης τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες στους τοµείς Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, (άρθρο 15 (β) του ΟΕΥ) του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.

Οι ανωτέρω οριζόµενοι θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα που αφορούν τις εκχωρηµένες αρµοδιότητες πλην χρηµατικών ενταλµάτων και πλην των περιπτώσεων που απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου ή απόφαση συλλογικού οργάνου. Οι οριζόµενοι Εντεταλµένοι Σύµβουλοι δεν υποκαθιστούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν υποχρέωση και αρµοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως ορίζονται κάθε φορά από τη νοµοθεσία. Η ισχύς της παρούσης ορίζεται έως την τροποποίηση ή κατάργησή της. Κάθε άλλη απόφαση που έχει εκδοθεί στο παρελθόν για ορισµό Εντεταλµένων Συµβούλων, παύει να ισχύει . Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στους Αποδέκτες, δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, αναρτάται στο ∆ιαύγεια και στου Πίνακες ανακοινώσεων των ∆ηµοτικών καταστηµάτων και αποστέλλεται στον Γ. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου για έλεγχο.

Ο ∆ήµαρχος

Αλέξανδρος Παρίσης

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer