Μετά τη σύσκεψη στο ΥΠΟΜΕΔΙ, το υπουργείο προκηρύσσει το master plan των λιμανιών της Κεφαλονιάς, προϋπολογισμού 340.000 ευρώ
“Ξεμπλοκάρουν” τα έργα στα λιμάνια της Κεφαλονιάς
Πολιτική
09/02/2016 | 14:49

Μόλις χθες γράψαμε ότι ο Δήμος Κεφαλλονιάς έχει μπει “φουριόζος” το 2016 με αφορμή το ξεκίνημα μιας σειράς πολύ σημαντικών έργων για το νησί μας. Σήμερα λοιπόν έρχεται μία ακόμη εξέλιξη να το επιβεβαιώσει. Πριν 10 μέρες περίπου θα θυμάστε ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών, όπου συμμετείχαν από κοινού ο Δήμος Κεφαλλονιάς και η Περιφέρεια με αντικείμενο την πορεία των μεγάλων έργων αποκατάστασης από τους σεισμούς. Στην σύσκεψη αυτή, οι εκπρόσωποι του Δήμου (Δήμαρχος Παρίσης, Αναπληρωτής Δήμαρχος Λυκούδης) και της Περιφέρειας (Αντιπεριφερειάρχης Δρακουλόγκωνας) ζήτησαν από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΟΜΕΔΙ Δέδε την επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να προχωρήσουν όλα τα ζωτικής σημασίας έργα.

Σήμερα λοιπόν από το ΥΠΟΜΕΔΙ έρχεται η πρώτη θετική εξέλιξη, αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης και της πίεσης που άσκησαν Δήμος και Περιφέρεια: Το Υπουργείο προκηρύσσει μία μελέτη προυπολογισμού 340.000 ευρώ που αφορά στα λιμάνια της Κεφαλονιάς. Πρόκειται ουσιαστικά για το περίφημο masterplan των λιμανιών που ζητάει εδώ και 1 χρόνο επίμονα η Δημοτική Αρχή και το οποίο θα είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για σύγχρονα και λειτουργικά λιμάνια στο νησί μας.

Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη, απόρροια και αυτή της συντεταγμένης και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας που αποδίδει καρπούς προς όφελος του νησιού μας.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει ως εξής:

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

 

Αρ. Πρωτ.:  ΔΛΥ/οικ/191/Φ.26/Μ-Α

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Δ.Σ.Υ. / Γ.Γ.Υ. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, 115 26 Αθήνα, τηλ. 210 77.10.028-77.10.031 και fax 210 7790185.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Μελέτες Λιμένων Κεφαλλονιάς» και ο τόπος της παροχής το γραφείο του Αναδόχου και η περιοχή του υπό μελέτη έργου, όταν αυτό απαιτείται.

II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης

Η παρούσα μελέτη αφορά αφενός την επικαιροποίηση του εγκεκριμένου Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Αργοστολίου και αφετέρου την εκπόνηση Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης (ΠΕΑΛ) Λιμένα Ληξουρίου, σύμφωνα με το Ν 4150/2013 και τις σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την εκπόνηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης (Master Plan) των λιμένων και όπως περιγράφεται στο Φάκελο Τεχνικών Δεδομένων.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 341.458,25 € (χωρίς  ΦΠΑ) και επιμερίζεται σε επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές:

353,75 €     για μελέτη κατηγορίας 11 [Μελέτες Λιμενικών Έργων]

882,50 €    για μελέτη κατηγορίας 10 [Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων]

760,50 €    για μελέτη κατηγορίας 09 [Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων]

917,75 €    για μελέτη κατηγορίας 06 [Αρχιτεκτονικές Μελέτες]

964,75 €    για μελέτη κατηγορίας 07 [Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες]

917,75 €   για μελέτη κατηγορίας 03 [Οικονομικές Μελέτες]

953,00 €    για μελέτη κατηγορίας 01 [Χωροταξική Μελέτη]

674,21 €    για μελέτη κατηγορίας 27 [Περιβαλλοντικές Μελέτες]

828,06 €    για μελέτη κατηγορίας 21 [Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα]

30.205,98 €              για μελέτη κατηγορίας 16 [Τοπογραφική Μελέτη]

Διάρκεια της Σύμβασης ή Συνολική Προθεσμία εκτέλεσης: 23 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:

Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 6.829,16 €  (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ )

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 24 του Ν. 3316/2005 και σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του ν. 4281/2014, ίση προς το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις  ΣΑΜ 070 Ε.Ε. 2014ΣΜ070000003 και ΣΑΕ 070 Ε.Ε. 2014ΣΕ07000000. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.

Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.

Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α 161), 3621/2007 (ΦΕΚ Α 279), 3919/2011 (ΦΕΚ Α 32) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (π.δ. και Υ.Α.) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή τους, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία τους.

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

Στο διαγωνισμό καλούνται:

α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι  ή σε σύμπραξή ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα  Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005 (ή, μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του Ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων), στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:

στην κατηγορία μελέτης 11, πτυχία τάξεων   Γ’ και άνω

στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξεων   Α’ και άνω

στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχία τάξεων   Β’ και άνω

στην κατηγορία μελέτης 06, πτυχία τάξεων   Γ’ και άνω

στην κατηγορία μελέτης 07, πτυχία τάξεων   Γ’ και άνω

στην κατηγορία μελέτης 03, πτυχία τάξεων   Α’ και άνω

στην κατηγορία μελέτης 01, πτυχία τάξεων   Α’ και άνω

στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων   Β’ και άνω

στην κατηγορία μελέτης 21 πτυχία τάξεων    Β’ και άνω

στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων   Α’ και άνω

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης),  ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:

Για την κατηγορία μελέτης 11, 1 τουλάχιστον μελετητή δωδεκαετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 10, 1 τουλάχιστον μελετητή τετραετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 09, 1 τουλάχιστον μελετητή οκταετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 06, 1 τουλάχιστον μελετητή δωδεκαετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 07, 1 τουλάχιστον μελετητή δωδεκαετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 03, 1 τουλάχιστον μελετητή τετραετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 01, 1 τουλάχιστον μελετητή τετραετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 27, 1 τουλάχιστον μελετητή οκταετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 21, 1 τουλάχιστον μελετητή οκταετούς εμπειρίας,

για την κατηγορία μελέτης 16, 1 τουλάχιστον μελετητή τετραετούς εμπειρίας,

Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που αποδεικνύεται από την εκπόνηση μιας τουλάχιστον Μελέτης Προγραμματικού  Σχεδίου (Master Plan) λιμένα στην κατηγορία 11 μελετών λιμενικών έργων κατά την τελευταία δεκαπενταετία.

Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3316/05 οι διαγωνιζόμενοι για να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν, αλλά όχι ολόκληρη – π.χ. μέρος της ζητούμενης εμπειρίας ή μέρος του αναγκαίου προσωπικού), μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν μετέχουν ήδη στο διαγωνισμό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς δεσμούς συγκεκριμένης νομικής μορφής.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήριο 1ο : Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 22 της Αναλυτικής Προκήρυξης, (βαρύτητα 35%)

Κριτήριο 2ο : Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 22 της Αναλυτικής Προκήρυξης, (βαρύτητα 40%)

Κριτήριο 3ο : Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 22 της Αναλυτικής Προκήρυξης, (βαρύτητα 25%)

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών μέχρι και την 8η μέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 4-4-2016 και ώρα 15:00, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 20,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. Επίσης, τα τεύχη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ. (http://www.ggde.gr) και θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους προς ενημέρωσή τους.

Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 12-4-2016 και ώρα 10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

  1. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 8 μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ και το Ν. 3886/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Δ.Σ.Υ./Γ.Γ.Υ./Δ-ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

β)  Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

κατά του Πρακτικού Ι, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

κατά του Πρακτικού ΙΙ, δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες

κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

ΑΘΗΝΑ   05 – 2 – 2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Πολ. Μηχ/κός με Β’ β

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer