Η Μη­τρό­πο­λις Κε­φαλ­λη­νί­ας ευ­χα­ρι­στεί τον Μη­τρο­πο­λί­τη Πα­τρών και τον συμπατριώτη μας Αριχμαν­δρί­τη π. Χρύ­σαν­θο Στελ­λά­το για τη σημαντική βοήθεια.
Μητρόπολη Κεφαλληνίας: «Σας ευχαριστούμε»
Εκκλησία
18/02/2014 | 13:58

Η Ιε­ρά Μη­τρό­πο­λις Κε­φαλ­λη­νί­ας ευ­χα­ρι­στεί τον Σε­βα­σμιώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σό­στο­μο,
τον Πα­νο­σιολ. Αρ­χι­μαν­δρί­τη π. Χρύ­σαν­θο Στελ­λά­το, τον Ιε­ρό Κλή­ρο της Μη­τρο­πόλε­ώς μας  και τον ευ­λο­γη­μέ­νο λα­ό των Πα­τρών για την α­πο­στο­λή δε­κά­δων τό­νων τρο­φί­μων και ύ­δα­τος.

Συ­γκε­κρι­μέ­να ο Σεβ. Κε­φαλ­λη­νί­ας κ.κ. Σπυ­ρί­δωνας α­να­φέ­ρει τα ε­ξής:

ΙΕ­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ ΚΕ­ΦΑΛ­ΛΗ­ΝΙΑΣ
Προς
τον Σε­βα­σμιώ­τα­τον Μη­τρο­πο­λί­την Πα­τρών
κ.κ. Χρυ­σό­στο­μον

Σε­βα­σμιώ­τα­τε

Tην πρω­ί­αν της Δευ­τέ­ρας 3 Φε­βρουα­ρί­ου 2014 ε­νέ­σκη­ψε και πά­λιν δια δευ­τέ­ραν φορά η κα­τα­στρο­φι­κή μα­νί­α του σει­σμού, με υ­ψη­λό βαθ­μόν 6 της κλί­μα­κος ρί­χτερ.

Δο­ξά­ζο­μεν τον Θε­όν διό­τι δεν ε­θρη­νή­σα­μεν θύ­μα­τα, ού­τε τραυ­μα­τι­σμούς. Ε­πλή­γη κυ­ρί­ως η πε­ριο­χή της Παλ­λι­κής με κα­τα­στρο­φάς εις τα Ιε­ράς Μο­νάς, Υ­περα­γί­ας Θε­ο­τό­κου Κο­ρω­νά­του πρω­τί­στως και Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Κη­που­ραί­ων και Ιε­ράς Μο­νής Α­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ής Λε­πέ­δων.

Ε­πί­σης υ­πέ­στη­σαν σο­βα­ρές ζη­μιές 40 Ιε­ροί Να­οί της πε­ριο­χής Λη­ξου­ρί­ου και 20 Ιε­ροί Να­οί των πε­ριο­χών Αρ­γο­στο­λί­ων και Λει­βα­θούς.

Κα­τέ­στη­σαν 600 οι­κί­αι α­κα­τοί­κη­ται μέ­χρι της σή­με­ρον συ­νε­χι­ζο­μέ­νου του ελέγ­χου και ε­κρί­θη­σαν α­κα­τάλ­λη­λα αρ­κε­τά δη­μό­σια κτί­ρια.

Το η­θι­κόν των χρι­στια­νών μας πα­ρά τις συ­νε­χι­ζο­μέ­νας δο­νή­σεις, εί­ναι ι­σχυρόν και οι κά­τοι­κοι ε­πι­στρέ­φουν εις την κα­θη­με­ρι­νήν δρα­στη­ριό­τη­τά των, ενι­σχυό­με­νοι και προ­σβλέ­πο­ντες εις την προ­στα­σί­αν του Πο­λιού­χου μας Θαυμα­το­βρύ­του Ο­σί­ου πα­τρός η­μών Γε­ρα­σί­μου.

Θερ­μό­τα­τα ευ­χα­ρι­στού­μεν δια τα Φι­λά­δελ­φα αι­σθή­μα­τα συ­μπα­ρα­στά­σε­ως και συ­μπα­θεί­ας της με­γά­λης δο­κι­μα­σί­ας του Ιε­ρού Κλή­ρου και του φι­λο­χρί­στου λα­ού της Μη­τρο­πό­λε­ώς μας και πα­ρα­κα­λού­μεν να ε­ντεί­νε­τε τας πο­λυ­τί­μους προ­σευ­χάς Σας δια την κα­τά­παυ­σιν του σει­σμού και την γα­λή­νευ­σιν των καρ­διών των πι­στών Κε­φαλ­λή­νων.

Η ά­με­σος συ­να­ντί­λη­ψης, η ευ­λο­γη­τή ε­πί­σκε­ψις και η πα­ρου­σί­α Σας ε­στή­ρι­ξε, ε­δί­δα­ξε, ε­πα­ρα­μύ­θι­σε τους ε­μπε­ρι­στά­τους Χρι­στια­νούς μας.

Χά­ρι­τας ε­πί­σης ο­φεί­λο­μεν εις τον Παν/τον Αρ­χιμ. π. Χρύ­σαν­θον Στελ­λά­τον, Δ/ντήν Ρα­διο­φω­νι­κού Σταθ­μού της Ιε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ώς Σας, ε­κλε­κτόν τέ­κνον της Κε­φαλ­λη­νί­ας, του ο­ποί­ου η δρα­στη­ριό­της ε­νί­σχυ­σε πο­λύ την συ­γκέ­ντρω­σιν των τρο­φί­μων.

Ευ­χα­ρι­στί­ας ε­πί­σης και πα­τρι­κάς ευ­λο­γί­ας α­πο­νέ­μο­μεν εις ά­πα­ντα τα μέ­λη της τι­μί­ας συ­νο­δί­ας Σας.

Σε­βα­σμιώ­τα­τε ε­πρω­τεύ­σα­τε εις την α­γά­πην, εις την προ­σφο­ράν, εις την φι­λαδελ­φεί­αν, εις την τρι­πλήν α­πο­στο­λήν τό­σων τό­νων τρο­φί­μων και πο­σί­μου ύ­δατος.

Και πά­λιν και πολ­λά­κις θερ­μό­τα­τα ευ­χα­ρι­στού­μεν και ευ­γνω­μο­νού­μεν.

ΤΗΣ ΕΝ ΚΥ­ΡΙΩ Α­ΓΑ­ΠΗΣ

Ο ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΗΣ ΚΕ­ΦΑΛ­ΛΗ­ΝΙΑΣ
+ΣΠΥ­ΡΙ­ΔΩΝ

spuridwn_klhros

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia