Ο Εμπορικός σύλλογος Αργοστολίου η ΚΡΑΝΗ, ανακοινώνει ότι μπορούν άνεργοι 18-29 ετών και πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ άνεργοι 18- 29 ετών, να μας καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους.
ΚΡΑΝΗ: Ανακοίνωση για πρόγραμμα ανέργων 18-29 ετών
Κοινωνία
16/03/2016 | 09:04

Ο Εμπορικός σύλλογος Αργοστολίου η ΚΡΑΝΗ, ανακοινώνει ότι μπορούν άνεργοι 18-29 ετών και πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ άνεργοι 18- 29 ετών, να μας καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα:

” ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ”.

Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΚ – ΤΑΚΙ στη Λάσση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, μέσα στον Απρίλιο θα γίνει η θεωρητική κατάρτιση και από αρχές Μαΐου η πρόσληψη των ανέργων σε επιχειρήσεις.

Το οικονομικό όφελος των καταρτιζομένων κυμαίνεται από 2.248 έως 2.458 € για το χρονικό διάστημα της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 677 6144, κα Ελένη Μεσολωρά και στα γραφεία του Συλλόγου στις εργατικές κατοικίες, ώρες 11:30 -13:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Σταύρος Σπαθής Μαρία Σκλαβο

 

Ανακοινώθηκε ο Β΄ κύκλος του προγράμματος κατάρτισης με τίτλο: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».
Σκοπός της Δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ / ΤΕΙ
Είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους.
Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους.
Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

το θεωρητικό μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης των ωφελουμένων σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες, το οποίο θα είναι διάρκειας 80 ωρών (θεωρητική κατάρτιση).
την πρακτική άσκηση των ωφελουμένων, η οποία θα είναι διάρκειας 420 ωρών και δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει 2 φάσεις: α) ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης (200 ώρες) και β) δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής (220 ώρες).
τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης των ωφελουμένων πριν και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ: 2.458 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) τα οποία αντιστοιχούν
400 ευρώ σε επίδομα θεωρητικής κατάρτισης
980 ευρώ για την Ά φάση της πρακτικής άσκησης
1.078 ευρώ για την Β΄ φάση της πρακτικής άσκησης

Για τους απόφοιτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης : 2.248 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) τα οποία αντιστοιχούν
400 ευρώ σε επίδομα θεωρητικής κατάρτισης
880 ευρώ για την Ά φάση της πρακτικής άσκησης
968 ευρώ για την Β΄ φάση της πρακτικής άσκησης
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επικυρωμένο Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Αντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ) και τελευταίας ανανέωσης
Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα 2014)
Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού να είστε πρώτο όνομα ή μοναδικός δικαιούχος
Αντίγραφο απολυτηρίου ή τίτλο σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή πτυχίου (θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του, διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του ΑΕΙ/ΤΕΙ στο οποίο να αναγράφεται)
Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (αν υπάρχει)
Αντίγραφο Πιστοποιητικών Ξένων Γλωσσών (αν υπάρχει)
Αντίγραφο εντύπου εξατομικευμένης παρέμβασης (από τον ΟΑΕΔ)
Η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των ωφελούμενων λήγει 10/04/2016.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer