Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Κραναίας- Ελειού-Πρόννων"
Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Ρατζακλί-Φανιές
Κοινωνία
01/12/2016 | 20:55

Ο  ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

«Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

Αστυνομίας  » .

ε)  Το  υπ’ αριθ. 104902/24558 από 30-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

στ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

και  αποσκοπώντας   στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, κατά την διάρκεια των εργασιών:     

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Νο 12 (Ρατζακλί- Φανιές)   για το χρονικό διάστημα από την 30-11-2016  έως και την  15-12-2016, λόγω κατολίσθησης και ερπυσμού εδάφους και έναρξης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στα πλαίσια εκτέλεσης   του έργου <<Συντήρηση Εθνικού & Επαρχιακού Δικτύου Κραναίας- Ελειού-Πρόννων >> για το οποίο Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου είναι  η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
  2. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω των Επαρχιακών Οδών Ν. 1 (Πόρος-Σκάλα), Ν.12 (Ασπρογέρακας-Πόρος), Ν.13 (Κατελειώς-Μαρκόπουλο) και Ν.14 (Φανιές-Πάστρα).
  3. Ο ανάδοχος του έργου, παρακαλείται για την τοποθέτηση και αφαίρεση έγκαιρα των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν. 3542 / 07 και Ν. 3904/2010 <<Κ.Ο.Κ.>> και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας.

Επιπλέον ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ΄ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζει πλήρως τα οριζόμενα στην Μελέτη Σήμανσης.

  1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει:

α) μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ελειού-Πρόννων  και τον Ανάδοχο του Έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την μελέτη του έργου, ως και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης και

β)  από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

  1. 5. Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις   διατάξεις  του άρθρου  52  παράγραφο  8  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  με  το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.
  2. Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ελειού- Πρόννων το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους  μετά την λήξη των εργασιών και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα,  με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

Γεώργιος Δ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

Αστυν. Υποδιευθυντής

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer