Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων
Διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών
Κοινωνία
29/09/2015 | 16:48

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2015-2016 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 29.2.2016 ή την ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (235.416,76€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και του δικαιώματος προαίρεσης έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της πρόσκλησης για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων. Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης είναι η 01.10.2015 ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης και ώρα 10:45 για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης θα γίνουν αποδεκτές προσφορές μέχρι και ώρα 15:00 ώρα κατά την οποία θα ξεκινήσει και η αποσφράγιση των αντίστοιχων προσφορών που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται στη δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr το οποίο μπορεί επίσης να αναζητηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΓ3Β7ΛΕ-76Σ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 15PROC003101822.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη πρόσκληση δίδονται στο τηλ: 26713.60589, φαξ: 26710.28078, e-mail: tm_promithion.kef@pin.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σπαθής Ευάγγελος, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: GR223.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer